Λίφτινγκ 1,9 εκ. Ε. στο Μαντζαβινάτειο

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 1.860.000,00 € με ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τετρακόσιες είκοσι (420) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.prom itheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 25.05.2018.

  •  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30.05.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
  •  Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 71129.
  •  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
  •  Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
  •  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  •  Το έργο χρηματοδοτείται από: Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 02.10.04.071.9723.04 .017.001.001 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

Ο αντιπεριφερειάρχης

Περιφεριακών Ενοτήτων

Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Tο Mατζαβινάτειο Nοσοκομείο Ληξουρίου
Ο αντιπεριφερειάρχης Π. Δρακουλόγκωνας