Μήνυμα του Ιδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Ηλίας Μπεριάτος

Σύμφωνα με τη γνωστή Διεθνή Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα του Rio (1992), τη οποία υπέγραψε και επικύρωσε η Ελλάδα (1994) και η οποία αποτελεί μέρος της ελληνικής νομοθεσίας η Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. 

Η βιοποικιλότητα (γενετικών στοιχείων, ειδών χλωρίδας και πανίδας, οικοσυστημάτων) έχει θεμελιώδη και καθοριστική σημασία για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα πάσης φύσεως οικοσυστήματα του πλανήτη έχουν τριπλό ρόλο: περιβαλλοντικό-οικολογικό, οικονομικό-παραγωγικό, κοινωνικό- πολιτιστικό. Χωρίς αυτές είναι αδύνατη η ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής ως επιβίωση (ζην) και ως ποιότητα ζωής (ευ ζην) σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Στην εποχή μας υπάρχει μια αυξανόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας η οποία απειλείται από πολλούς κινδύνους. Ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, εγκατάλειψη της αγροτικής γης, εντατικοποίηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας, ρύπανση των αποδεκτών με κάθε είδους απόβλητα ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής σπατάλης, επιταχυνόμενη αστικοποίηση σε συνδυασμό με την άναρχη και διάσπαρτη δόμηση με αυθαίρετες κατασκευές καθώς και άλλες καταστροφικές επεμβάσεις στο περιβάλλον όπως η αλλοίωση των φυσικών οικοτόπων με παράνομες εκχερσώσεις, εκχωματώσεις και επιχωματώσεις (μπαζώματα) σε ακτές και ρέματα, η αποψίλωση δασών, η λαθροθηρία κ.ά. Όλα αυτά συνιστούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τέτοιων απειλών. 

Στη χώρα μας και ειδικά στα νησιά μας Κεφαλονιά και Ιθάκη αλλά και σε όλα τα Ιόνια Νησιά με πλούσια βιοποικιλότητα σε όλες τις μορφές της (σε συνδυασμό και με την τοπιακή ποικιλότητα), υπάρχει επικίνδυνη τάση υποβάθμισης της φύσης, λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχουν οι κακές πρακτικές κατά την άσκηση των διαφόρων δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό και η προσοχή και φροντίδα των αρμόδιων δημόσιων φορέων και των πολιτών, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αν θέλουμε να υπάρχει αποτέλεσμα στη πράξη και όχι μόνο στα λόγια. 

Ας σημειωθεί ότι η καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας NATURA, που αναφέρεται στην συνετή διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA, συνδυάζεται απόλυτα με τις προσπάθειες για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και γενικά την προστασία της φύσης 

Σχετικές πληροφορίες και γενικά για τη δράση του ΙΚΙ στην ιστοσελίδα www.ikifoundation.gr 

Για το ΙΚΙ 

Ηλίας Μπεριάτος 

Προέδρος του Δ. Σ.