Μειοδοτικός διαγωνισμός της Μητροπόλεως για προμήθεια υγρών καυσίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

03 – 01- 2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 044

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας προκηρύσει μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν προμήθειαν ὑγρῶν καυσίμων καί συγκεκριμένα πετρελαίου θέρμανσης διά τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον καί βενζίνης διά τήν κίνησιν τοῦ ὑπηρεσιακοῦ αὐτοκινήτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, ἀπό τά Πρατήρια ὑγρῶν καυσίμων τῶν εὑρισκομένων ἐντός τῆς πόλεως Ἀργοστολίου, συνολικοῦ ποσοῦ 17.000 εὐρώ διά τό ἒτος 2019.

Παρακαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά προσκομίσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστῶν φακέλων, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀπό 07 ἓως καί 11 Ἰανουαρίου 2019, ὣρες Γραφείου 10:00 – 14:00.

Ἐπίσης οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά εἶναι εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά περαιτέρῳ διευκρινήσεις ἐάν ἀπαιτηθοῦν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κεφαλληνίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πληροφορίες:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ

Τηλ. 2671022231 και 6994510025

Δ/νσις: Γερμανοῦ Καλλιγᾶ 1, (Τ.Θ. 200) Τ.Κ. 28100 Ἀργοστόλιον.

Τηλ. 2671022231, 2671028156

FAX: 2671025177

email: i-mi-kef@otenet.gr