Μια Ληξουριώτικη βουλευτική φωνή στα 1963 για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

ΜΕΣΑ στο πλήθος των προσωπικοτήτων που από το 1842 ζητούν την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, συγκαταλέγεται και ο παλιός βουλευτής Κεφαλληνίας, Ληξουριώτης ναύαρχος, Χαράλαμπος Ρουχωτάς.

Εκλέχτηκε   βουλευτής Κεφαλληνίας με την Ένωση Κέντρου κατά τη δεύτερη επιλογή το 1963 και από τις πρώτες κινήσεις του ήταν προκαλέσει και να θυμίσει στην Ελληνική Βουλή για την τύχη των μαρμάρων του Παρθενώνα. Ήταν τα χρόνια που λόγω των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων έμενε κάπως σιωπηλό (1961 τα ζήτησε η Ακαδημία Αθηνών) και η ερώτηση του Βουλευτή Χαράλαμπου Ρουχωτά, εκδήλωσε μια μεγάλη συζήτηση και μάλιστα με διεθνή απήχηση.

Στις ακόλουθες γραμμές μεταφέρεται το κείμενο όπως έχει από την τότε τοπική εφημερίδα,

«Η Φωνή της Κεφαλληνίας » του Γ. Κουρή

( 5 -1- 1963, αρ. φύλ. 423. )

 

« Διεθνή απήχησιν εσημείωσεν η κατωτέρω ερώτησις του Βουλευτού μας κ. Χαρ. Ρουχωτά σχετικώς με τα κλαπέντα υπό των Άγγλων εκ της Ακροπόλεως αγάλματα αμυθήτου αρχαιολογικής αξίας.

Μόλις εγνώσθη η κατάθεσις της ανωτέρω ερωτήσεως επεσκέφθησαν τον βουλευτήν μας ανταποκριταί του «Ρώϋτερ» και όλων των άλλων μεγάλων διεθνών πρακτορείων ειδήσεων προς τους οποίους ο κ. Ρουχωτάς έδωσεν σχετικάς συνεντεύσεις μεταδοθείσας εις ολόκληρον τον κόσμον.

Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Δια τους εξοχωτάτους κ.κ. πρόεδρον Κυβερνήσεως και υπουργούς Εθνικής Παιδείας:

Ερωτώνται οι εξοχώτατοι κ. κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως και υπουργός Εθνικής Παιδείας εις τίνας ενεργείας προέβησαν ή πρόκειται να προβούν δια την επιστροφήν εις την Ελλάδα των δια δόλου και δωρωδωκίας των Τούρκων κατακτητών αφαιρεθέντων παρα του Άγγλου διπλωμάτου Θωμά Έλγιν εκ της Ακροπόλεως των αμυθήτου αρχαιολογικής αξίας αετομάτων του Παρθενώνος της Καρυάτιδος των πλακών της απτέρου Νίκης και άλλων εν συνόλω 253 τεμαχίων μαρμάρων γνωστών δια την απομαύρωσιν της Αγγλικής ιστορίας ως Ελγινείων μαρμάρων…».

Ενδιαφέρον έχει η πρόταση του Χαράλαμπου Ρουχωτά για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, να αναρτηθεί μια επιγραφή στην Ακρόπολη, η οποία θα ενημέρωνε τους επισκέπτες και συγχρόνως θα πρόσβαλε τον άρπαγα «Πολιτισμένον» κλέφτη   Άγγλον και κατ’ επέκταση το Έθνος του.

«…ότι δια τους λόγους της ιστορικής αληθείας και διαφωτίσεως των πολυπληθών πεπολιτισμένων … θα πρέπει να αναρτήσωμεν επιγραφάς εις όλας τας γλώσσας εις τα οποίας θα αναγράφονται τα εξής:

« Από τη θέσιν αυτήν η βάνδαλος χείρ του Άγγλου διπλωμάτου Θωμά Έλγιν κατά τα έτη 1799 έως 1802 αφήρεσε τα περίφημα αετόματα του Παρθενώνος και τα μετέφερε και τα επώλησε αντί 35. 000 λιρών Αγγλίας εις το Βρετττανικόν Μουσείον όπου κατακρατώνται παρανόμος και μέχρι σήμερον ».    

Επιπλέον, καλό θα είναι να μας γίνει «σημαία συνείδησης» τα μάρμαρα του Παρθενώνα να μην τα ονομάζουμε (Ελγίνεια). Αλλιώς δίνουμε αξία στον κλέφτη της βάνδαλης αρπαγής των μαρμάρων.

ÔÁ ÅËÃÉÍÅÉÁ ÌÁÑÌÁÑÁ ÓÔÏ ÂÑÅÔÁÍÉÊÏ ÌÏÕÓÅÉÏ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)