Μια μεγάλη ανάσα απέναντι στη δυσκαμψία της Διοίκησης

Με τις διατάξεις του ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη σαφώς αντιδιαστέλλει τα νέα νομικά πρόσωπα από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις ΟΤΑ, έχουσες περιορισμένο σκοπό σύστασης και αρμοδιότητες.

Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής υποστηρίζοντας την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. Οι Αναπτυξιακοί αυτοί οργανισμοί, με άλλα λόγια, θα συνδράμουν τη Διοικητική Αρχή σε τομείς που η ίδια δεν μπορεί να αντεπεξέλθει είτε λόγω υποστελέχωσης είτε λόγω έλλειψης των απαραίτητων μέσων. Η διαδικασία εκτέλεσης των έργων θα είναι πολύ γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη από τον δαιδαλώδη και γραφειοκρατικό μηχανισμό των ΟΤΑ, με το αποτέλεσμα να μπορεί να φαίνεται στους δημότες και εν γένει στους πολίτες σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, αλλά όχι αυτονομίας, αφού ρητά ο νομοθέτης επεμβαίνει στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και μέσω αυτού στην εκλογή της διοίκησης. Επιπλέον, ο νομοθέτης επεμβαίνει α) στη διάρθρωση της διοικητικής δομής, προβλέποντας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, β) στα ζητήματα στελέχωσης με το απαιτούμενο προσωπικό και γ) στα προσόντα των θέσεων ευθύνης. Από την κατάστρωση των εν λόγω διατάξεων, σαφώς συνάγεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί τίθενται υπό τον έλεγχο των μετόχων ΟΤΑ, αφού οι επιλογές αυτές κατατείνουν στην άσκηση αποφασιστικής επιρροής και ελέγχου επί των νομικών αυτών προσώπων. Επομένως, οι δήμαρχοι – μέλη των ΔΣ θα έχουν και θα ασκούν άμεση επιρροή στη λήψη των αποφάσεων του οργάνου, με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον του τόπου και μόνο.

Οι νέες αυτές εταιρικές μορφές κατά τη λειτουργία τους δεν επιβαρύνουν το δημόσιο ή τους μετόχους ΟΤΑ σε καμία περίπτωση (δεν επιχορηγούνται και δεν μεταφέρονται τυχόν χρέη ή προσωπικό κατά τη λύση τους). Εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκαν εξάλλου και αυτόν τον λόγο θα υπηρετούν. Μία μεγάλη ευκαιρία για το Δήμο μας βρίσκεται προ των πυλών. Ας την εκμεταλλευτούμε πριν να είναι αργά.

* Δικηγόρος, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Σάμης,
Επικεφαλής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ