Μόνον ο Γνήσιος δικαιούται κρατικό αυτοκίνητο και εκτός ορίων Δήμου μέχρι 1.400 κυβικά

Aλ. Παρίσης

Μετά το «στοπ» που επέβαλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο όχημα του Δήμου Κεφαλονιάς με το οποίο ταξίδεψε στην Αθήνα ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος παρίσης προκειμένου να έχει συναντήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να προχωρήσουν τα έργα της Πλατείας, υπενθυμίζουμε ότι και σε ένα από τα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια προέκυψε το θέμα της χρήσης των Αυτοκινήτων του Δήμου και της τήρησης των Βιβλίων Κίνησης για κάθε όχημα.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 129/2534/ 20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02. 2010 τεύχος Β) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», μόνον ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης διακιούται να κυκλοφορεί με κρατικό αυτοκίνητοστο άρθρο 3 αναφέρονται αναλυτικά “τα πρόσωπα που εξυπηρετούνται με κρατικά αυτοκίνητα, χωρίς αποκλειστική χρήση”:

α. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

β. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών.

γ. Οι Πρόεδροι των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

δ. Οι Νομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.

ε. Ο Πρέσβης, Διευθυντής Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

στ. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

ζ. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

η. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

θ. Οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και οι Πρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

ι. Οι Μητροπολίτες

ια. Οι Έπαρχοι.

ιβ. Οι Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

ιγ. Ανώτατοι Αξιωματικοί από το βαθμό του Υποστρατήγου και άνω καθώς και Διοικητές σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

* Στο άρθρο 9 αναφέρονται οι όροι “Κίνησης αυτοκινήτων”:

  1. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής πρέπει:

α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.

β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής.

δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.

ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503 /1997 και άρθρο 1 παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/ 98).

στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.

ζ. Να μην κυκλοφορούν κάθε φορά, που λόγω αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση γενικά των οχημάτων.

η. Να μην αντικαθίστανται οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας με πινακίδες του τίτλου της θέσης τους, παρά μόνο σε επίσημες τελετές και δεξιώσεις, εφόσον τα πρόσωπα αυτά το επιθυμούν.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι στο Δήμο Κεφαλονιάς, ο μοναδικός νόμιμος χρήστης κρατικού αυτοκινήτου είναι ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης, ενώ, σύμφωνα με την ΚΥΑ, όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίου κίνησης και μάλιστα με “υπεύθυνο οδηγό”, υπάλληλο του Δήμου, για κανένα λόγο να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής και να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.


Ο στόλος των οχημάτων του Δήμου


Ο Στόλος των εν λειτουργία Οχημάτων του Δήμου Κεφαλονιάς αποτελείται συνολικά από 81 μεταφορικά μέσα και μηχανήματα.

Αναλυτικά η λίστα έχει ως εξής:

3 Δίκυκλα: ΚΕΚ 101 (2000), ΚΕΗ 690 (2003) και ΚΕΜ 154 (2006)

1 Τρίκυκλο: ΚΕΚ 478

13 Επιβατικά ΙΧ: ΚΗΥ 5877 (2000), ΚΗΥ 5878 (2000), ΚΗΥ 5879 (2000), ΚΗΥ 5880 (2000), KHH 6828 (2000), ΚΗΙ 4416 (2002), ΠΛ(20V100207561) (2003), ΚΗΗ 6821 (2005), ΚΗΙ 8916 (2006), ΚΗΙ 8922 (2006), ΚΗΙ 8930 (2010), ΚΗΗ 6822 (2014) και ΚΗΙ 8950 (2014).

26 Φορτηγά: KHY 3965 (1985), ΚΗΥ3990 (1993), ΚΗΙ 8920 (1995), ΚΗΙ 4927 (1996), KHΥ5867 (1999), ΚΗΥ5868 (1999), ΚΗΥ5882 (2000), ΚΗΥ5881 (2000), ΚΗΥ 5884 (2000), ΚΗΥ 5886 (2001), ΚΗΥ 5892 (2001), ΚΗΥ 5873 (2002), ΚΗΙ 4907 (2003), ΚΗΙ 4908 (2003), ΚΗΙ 4909 (2003), ΚΗΙ 4912 (2004), ΚΗΙ 4913 (2004), ΚΗΙ 4919 (2004), ΚΗΙ 4920 (2004), ΚΗΙ 4921 (2004), ΚΗΙ 4922 (2004), KHH 6827 (2005), ΚΗΙ 8903 (2006), ΚΗΙ 8927 (2010), ΚΗΙ 8928 (2010) και ΚΗΙ 8931 (2010).

9 Φορτωτές: ΜΕ 29586 (1985), ΜΕ 34619 (1999), ΜΕ 34624 (1999), ΜΕ 34633 (1999), ΜΕ 40968 (2003), ΜΕ 40989 (2003), ΜΕ 40991 (2004), ΜΕ 40992 (2004) και ΜΕ 52315 (2005).

3 Σάρωθρα: ΜΕ 40960 (2002), ME 40997 (2004) και ΜΕ 96223 (2008).

2 Διαμορφωτήρες: ΜΕ 34616 (1999) και ΜΕ 52391 (2006).

1 Ακτοκαθαριστής: ΜΕ 96229 (2008).

1 Βυτιοφόρο: KHΙ 8933 (2002).

13 Απορριμματοφόρα: ΚΗΥ 3997 (1996), ΚΗΥ 5859 (1999), ΚΗΙ 8934 (2003), ΚΗΙ 8935 (2003), ΚΗΙ 8936 (2003), ΚΗΙ 8937 (2008), ΚΗΙ 8938 (2003), ΚΗΙ 8939 (2004), ΚΗΙ 8940 (2008), ΚΗΙ 8941 (2008), ΚΗΙ 8942 (2008), ΚΗΙ 8943 (2008) και ΚΗΙ 8944 (2003).

5 Λεωφορεία: ΚΗΥ 5864 (1999), ΚΗΥ 5866 (1999), ΚΗΥ 4932 (2005), ΚΗΙ 4935 (2006) και ΚΗΙ 8913 (2008).

6 Γερανοφόρα: ΚΗΥ 5891 (1998), ΚΗΙ 4417 (2002), KHI 4914 (2004), ΚΗΙ4923 (2005), ΚΗΙ 4928 (2005) και ΚΗΙ 8926 (2010).

3 Πυροσβεστικά: ΚΗΥ 5854 (1996), ΚΗΙ 8923 (2009) και ΜΕ 110279 (2009).

1 Τρακτέρ: ΑΜ 50548 (2009).