Νέες ρυθμίσεις για την επαγγελματική Αλιεία

Το Τμήμα Αλιείας Της  Π.Ε. Κεφαλληνίας, ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας για τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας που αφορούν στις ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών (Άρθρο 52 του Ν. 4647/16-12-2019-ΦΕΚ Α’204) και συγκεκριμένα:

Οι άδειες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, οι οποίες δεν ανανεώθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ και μπορούν να ανανεώνονται μέχρι και τις 10-4-2020.

Ειδικότερα:

Οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, μπορούν να ανανεώνονται εφόσον έως και τις 15.3.2020 έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του ΥΠ.Α.Α.Τ. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. θα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές έως και 10.4.2020 για τα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορεί να ανανεωθεί η άδειά τους.

Οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος δέκα (10) μέτρων και άνω, μπορούν να ανανεώνονται έως 10-4-2020.

Για τα σκάφη αυτά, η υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειάς τους, έως 30.09.2021.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ