Ναι στο «Βοήθεια στο Σπίτι», όχι καύσιμα στον Κόλπο Αργοστολίου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αργοστολίου Νίκος Βαλλιανάτος

Την ανάγκη να συνεχιστεί αδιαλείπτως το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και να μην αδειοδοτηθεί το έργο μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων στον Κόλπο του Αργοστολίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου εκδίδοντας δύο ψηφίσματα, που έχουν ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 26ηςΤακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 05Οκτωβρίου 2022.

Αριθμός Απόφασης: 195/22

«Ψήφισμα για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.»

Στο Αργοστόλι, σήμερα 05 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 18:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου, στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: 17280 30/09/2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το αριθμ. 74 του Ν. 4555/2018, την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/ 2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, ευρέθησαν παρόντα είκοσι δύο (22) και ονομαστικά.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Με αφορμή την ακύρωση της προκήρυξη 4Κ/2020 συνήλθε την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου και αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» εντάχθηκε ως δομή στον Δήμο μας, βάσει του αρ.91 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α’). Μέχρι πρόσφατα ήταν ενσωματωμένο στον Ο.Κ.Α.Π (Ν.Π.Δ.Δ του δήμου Κεφαλλονιάς) και πρωτύτερα στην ΔΕΠΟΚΑ και μετέπειτα ΔΗΚΕΠ, στην ΔΕΚΑΑ και στην Πολιτιστική επιχείρηση Λειβαθούς, αρχόμενης της λειτουργίας τους από το 2003.

Στο Δήμο Αργοστολίου, σήμερα, λειτουργούν τρία παραρτήματα: Αργοστολίου, Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων όπου εργάζονται 9 εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 3 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.

Το σημαντικότατο έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι αυτοί αδιάλειπτα και απρόσκοπτα αυτά τα είκοσι σχεδόν χρόνια στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ είναι ευρέως γνωστό και δεν δέχεται αμφισβήτηση. Εξυπηρετούν μοναχικά άτομα, που διαβιούν στα απομονωμένα χωριά του νομού, χωρίς φαρμακεία,χωρίς αγροτικούς γιατρούς, χωρίς συχνή συγκοινωνία, τους παραδίδουν τα φάρμακα τους, είδη πρώτης ανάγκης, φαγητό, φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή, την οικιακή τους καθαριότητα, διαμεσολαβούν σε υπηρεσίες και είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία και στους δημότες της πιο απομακρυσμένης κοινότητας.

Η συνδρομή τους στην οικονομική κρίση και στις επιπτώσεις της αλλά και η εργασία τους χωρίς να λαμβάνουν μισθό κατά τις μεταβατικές περιόδους των εκάστοτε χρηματοδοτήσεων δεν τους σταμάτησε ποτέ από το λειτούργημα τους.

Όταν με την πανδημία,για τους ηλικιωμένους γονείς ήταν απαγορευτικό να βγουν από τα σπίτια ή να δεχτούν τη βοήθεια των παιδιών τους, ήταν οι εργαζόμενοι του βοήθεια στο σπίτι που τους πήγαν φαγητό, τα φάρμακα ή τους έκαναν το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, βρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή.

Το 2018 δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργήσουν θέσεις στους ΟΕΥ τόσες όσοι και οι εργαζόμενοι στα προγραμματα βοήθεια στο σπίτι, και με μόνη λύση την έκδοση προκήρυξης με ειδική μοριοδότηση, να ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις θέσεις ως μόνιμο πλέον προσωπικό.

Η προκήρυξη εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 και τον Σεπτέμβρη του 2022 μετά και την ανακοίνωση και των τελευταίων οριστικών πινάκων διορισθέντων, το Συμβούλιο Της Επικρατείας με την υπ. αριθμ 1548/2022 Απόφαση του Γ’ Τμήματος ακυρώνει εν μέρη την προκήρυξη κατά το μέρος που προβλέπει ότι η “ειδική εμπειρία”… λαμβάνεται υπόψη και για τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης».

Με άλλα λόγια, η προϋπηρεσία που ήταν το κύριο κριτήριο υποχωρεί σε ποσόστωση στις προσλήψεις καθώς θα περιοριστεί μόνο για συγκεκριμένες θέσεις. Οι υπόλοιπες θα δίδονται με κοινωνικά κριτήρια και μόνο, ενώ μέχρι σήμερα και σε αυτές υπήρχε έξτρα μοριοδότηση από την «ειδική εμπειρία».

Μετά την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ήδη εργαζομένων στο πρόγραμμα έως και 20 συναπτά έτη που θα μείνουν εκτός να ανέλθει περίπου στους 1.100.

Αποφασίζουμε

  • Την ανάγκη για την αδιάλειπτη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, αναγνωρίζοντας ότι οι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
  • Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων στα προγράμματα με την μετατροπή των συμβάσεών τους απο ορισμένου σε αορίστου χρόνου
  • το ψήφισμα να σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 31ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022.

Αριθμός Απόφασης: 209/22

ΘΕMA: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση ΠΟ για το έργο “Μονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2.499 τόνων, με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων, της εταιρείας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ ΑΕ που θα εγκατασταθεί στη θέση “Λαγκάδα” (εντός ΖΟΕ 5Β), ΔΕ Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου ΠΕ Κεφαλληνίας.

Στο Αργοστόλι, σήμερα 19 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου,στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου )σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: 18332/1 4.10.2022 (ορθή επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το αριθμ. 74 του Ν. 4555/2018,την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019, όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) και ονομαστικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν καθώς και τις διατάξεις Ν 4623/19 & 4635/19όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξειςτου Ν.4735/2020.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα:

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου είναι αντίθετο στην αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου της μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων στον κόλπο του Αργοστολίου. Θεωρει ότι το συγκεκριμένο έργο είναι μη συμβατό με τις υφιστάμενες οικονομικές και κοινωνικές χρήσεις στο θαλάσσιο και στο εγγύς χερσαίο αστικό και εξωαστικό περιβάλλον της πόλης του Αργοστολίου.
  2. Είναι βέβαιο ότι τυχόν υλοποίησή του, θα επηρεάσει αρνητικά την τουριστική οικονομία της περιοχής του Αργοστολίου και κυρίως την εξέλιξη και ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον.
  3. Καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να συνταχθεί με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την υλοποίηση το έργου.
  4. Κάθε άλλη εξέλιξη αντίθετη με την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ’ επέκταση με την βούληση της τοπικής κοινωνίας, θα μας βρει όλους μαζί σθεναρά αντίθετους τόσο σε νομικό επίπεδο, όσο και σε αγωνιστικό, για να ακυρωθεί η υλοποίηση της επένδυσης.
  5. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί, στο γραφείο Πρωθυπουργού, στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, στο Γραφείο του Βουλευτή Κεφαλληνίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, στον Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κο Ιωάννου, στους Τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες και στα Πολιτικά Κόμματα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 209/22

Ο πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ