Οριστικοποίηση πρώτων εγγράφων στο Μεταβατικό Κτηματολoγικό Γραφείο Αργοστολίου

Η Αμισθη Υποθηκοφύλακας Αργοστολίου και Προϊσταμένη Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου ενημερώνει για τα εξής:

Ανακοινώνεται προς τους δικαιούχους εμπραγμάτων δικαιωμάτων των παρακάτω περιοχών ότι επίκειται άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα για την κάθε μία ξεχωριστά περιοχή, η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία του Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2664/1998 και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα όπως κατωτέρω:

❶ Δημοτικό Διαμέρισμα ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ [Πρώην Κοινότητα Διλινάτων του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 1Η ΙΟYΛΙΟΥ 2018

❷ Δημοτικό Διαμέρισμα ΔΑΥΓΑΤΩΝ [πρώην Κοινότητα Δαυγάτων του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Δαυγάτων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 30η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

❸ Δημοτικό Διαμέρισμα ΘΗΝΑΙΑΣ [πρώην Κοινότητα Θηναίας του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Θηναίας της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 15η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

❹ Δημοτικό Διαμέρισμα ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ [πρώην Κοινότητα Κουρουκλάτων του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Κουρουκλάτων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

❺ Δημοτικό Διαμέρισμα ΦΑΡΣΩΝ [πρώην Κοινότητα Φάρσων του Δήμου Αργοστολίου] και νυν Τοπικής Κοινότητας Φάρσων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

❻ Δημοτικό Διαμέρισμα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ [Πρώην Δήμος Αργοστολίου] και νυν Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλλονιάς μετά την τρίμηνη παράταση που εδόθη η 22α ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

Σημειώνεται ότι παραμένει άγνωστο αν δοθεί εκ νέου παράταση και ως εκ τούτου παρακαλώ σπεύσατε για τυχόν διορθώσεις.

Επίσης επισημαίνεται στους δικαιούχους εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα που βρίσκονται στα όρια των ανωτέρω κτηματογραφημένων περιοχών να προβούν σε έλεγχο στο Μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Αργοστολίου για την τυχόν περίπτωση που το ακίνητό τους κτηματογραφήθηκε αν και ανήκει σε όμορο με τα ανωτέρω Δημοτικά Διαμερίσματα ή κτηματικές περιφέρειές τους Δημοτικό Διαμέρισμα διότι διαπιστώθηκε πχ. ότι στην περιοχή της Λακήθρας τέως Δήμου Λειβαθούς η οποία δεν κτηματογραφήθηκε ακόμη ακίνητα που ανήκουν σ’ αυτή να είναι κτηματογραφημένα με εμφανιζόμενο στα κτηματολογικά βιβλία δικαιούχο «άγνωστο ιδιοκτήτη».

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 2664/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «1. Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα Κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη» θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου αμάχητο τεκμήριο.» Οι συνέπειες της δημιουργίας αμάχητου τεκμηρίου αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου σύμφωνα με τις οποίες ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνο αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού χωρίς να αποκλείεται αξίωση αποζημίωσης αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικοπραξία. Απόδοση αυτουσίως κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού και αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης κατά το άρ 297 ΑΚ είναι δυνατή ΜΟΝΟ όταν για το ακίνητο στο οποίο αφορά η ανακριβής εγγραφή δεν έχει χωρήσει ειδική διαδοχή από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής στο κτηματολογικό βιβλίο.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 19-06-2018

Η Υποθηκοφύλακας και Προϊσταμένη

Μεταβατικού Κτηματολογικού

Γραφείου Αργοστολίου

ΑΝΝΑ ΚΑΣΔΕΡΙΔΟΥ