Ο Γεράσιμος Παπαναστασάτος κράζει πάλι τον ολιγάρχη δήμαρχο Θεόφιλο!

Ο τ. πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς Γεράσιμος Παπαναστασάτος εξέδωσε χθες την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΚΟΜΑ 36.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΧΑΛΑΤΟ!! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Η …«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»!

Δεν σταματάει το «πάρτυ» από τον ολιγάρχη Δήμαρχο Μιχαλάτο, το μόνο πρόβλημα πως τα χρήματα που μοιράζει σε πάσης φύσεως «ειδικούς συμβουλάτορες» δεν είναι δικά του αλλά των Δημοτών. Μετά λοιπόν τα 35.000,00 ευρώ που έδωσε για να τον συμβουλέψουν …«σε ποιο σημείο του Αργοστολίου να βάλει τα αγάλματα της Έφης Σπηλιώτη» έδωσε και άλλα 35.000,00 ευρώ για να τον συμβουλεύσουνε «για το σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»!! Προσοχή τα παραπάνω λεφτά είναι αμοιβή απλά για συμβουλευτική υποστήριξη…

Πρόβλεψη: Τα επόμενα 35.000,00 ευρώ θα δοθούν για να τον συμβουλέψουν πως θα πάρει μαζί του και επίσημα ορισμένους «πουθενάδες» δημοτικούς συμβούλους αντιπολίτευσης από διαλυμένες παρατάξεις που δεν κάνουν την παραμικρή κόντρα στο σύστημα του ολιγάρχη Μιχαλάτου και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κλαίγονται και να οδύρονται που η δική μας παράταξη τους άδειασε γιατί δεν άντεξε άλλο την υποστολή της σημαίας και το προσκύνημα στην νέα Δημοτική Αρχή.

Γεράσιμος Παπαναστασάτος

στέλεχος της παράταξης:

Δήμος Αργοστολίου Παρόν και Μέλλον

με επικεφαλής τον Νίκο Ανουσάκη

Επισυνάπτω την νέα ανάθεση του Δημάρχου μας για συμβουλευτική υποστήριξη:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Κεφαλληνίας Δήμος Αργοστολίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου -Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου T.Κ: 28100 Αργοστόλι e-mail: oikonomikh@ argostoli.gov.gr Αργοστόλι:17-06-2022 Αριθμ. Πρωτ. -10423- Αριθμ. Απόφασης: -416 – Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση Συστήματος Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αργοστολίου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 3. Την παράγραφο 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006), όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/8-6-2006) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3563/2007. 5. Το Π.Δ.80/16(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018. 7. Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 8. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021. 9. Την υπάρχουσα πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 με Κ.Α 69.6162.01 και τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». 10. Την υπ αριθμ. 07/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου. 11. Tο υπ. αριθμ. 599/9972/09-06-2022 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την υπ. αριθμ. 599/9972/09-06-2022 [ΑΔΑ:ΨΚ8Ω46ΜΓΤΤ-ΒΨ5] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της υπηρεσίας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 37.200,00€. 12. Την υπ αριθμ. 160/2022 (ΑΔΑ:9ΜΧΦ46ΜΓΤΤ-7ΩΒ) Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου περι έγκρισης και αποδοχής της υπ αριθμ. 07/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου. 13. Την με αριθμ. πρωτ. 10075/10-06-2022 [ΑΔΑΜ:22PROC010731852] πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Αργοστολίου 14. Την υπ. αριθμ. 10411/16-06-2022 προσφορά της επιχείρησης Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ–Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 07/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου. Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας στην επιχείρηση με την επωνυμία «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ–Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ: 082992459, Δ.Ο.Υ.: Τρικάλων, με στοιχεία επικοινωνίας: 1ο χλμ. Τρικάλων Λάρισας Τ.Κ. 42100, τηλ.: 2431020978, έναντι του ποσού 36.828,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α 69.6162.01 και έχει εκδοθεί η σχετική ΑΑΥ 599/2022. 1 2 Δ. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας με τίτλο «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση Συστήματος Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αργοστολίου» ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Κοιν/ση: 1. Οικονομική Υπηρεσία 2. Ανωτέρω Ενδιαφερόμενο».