Ο δήμαρχος όρισε Ταμία στο Δ. Γηροκομείο

Αλ. Παρίσης

Ορίστηκε από το δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση ο υπάλληλος του Δήμου Κεφαλονιάς που θα εκτελεί χρέη Ταμία του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

Μετά την «μεταφορά» του Ταμείου και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου στο Δήμο, με προχθεσινή Απόφαση (Αρ. 559/19.10.17) Δημάρχου, ανατέθηκαν στον Προϊστάμενο Τμήματος Ταμείου της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Πέτρο Αλεξανδράτο, κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού, με αναπληρώτρια τη μόνιμη υπάλληλο Νικολέτα Νεοφύτου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού του ∆ήμου Κεφαλλονιάς, τα καθήκοντα Ταμία στο ΝΠ∆∆ ∆ημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου.

Ολες οι Ταμειακές εργασίες του Γηροκομείου, θα εξυπηρετούνται πλέον από την Ταμειακή Υπηρεσία του ∆ήμου και ο ανωτέρω υπάλληλος του ∆ήμου εξουσιοδοτείται για την διαχείριση (ανάληψη, κατάθεση, υπογραφή επιταγών) των καταθέσεων του ∆ημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

Δ.Δ.-