Ο Δήμος Ιθάκης κινείται νομικά

Δ. Στανίτσας

Από το Δήμο Ιθάκης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Δήμος Ιθάκης με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όρισε δικηγόρο για τη διενέργεια των απαιτούμενων -εξώδικων καταρχήν- νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παρόχων ρεύματος για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών τελών κλπ. μετά των νομίμων τόκων, λόγω της μη απόδοσης από την πλειοψηφία των εταιριών-εναλλακτικών παρόχων ενέργειας, εντός των προβλεπόμενων δύο μηνών από τη λήξη των λογαριασμών σύμφωνα με το αρ. 43 του Ν. 3979/2011, των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, του φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και του τέλους ακίνητης περιουσίας τα οποία και έχουν εισπράξει μέσω των παραπάνω λογαριασμών.

Η είσπραξη των ποσών αυτών είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο μας, καθώς πρόκειται για σημαντικά ποσά των οποίων η μη είσπραξη, είτε η είσπραξη αυτών με καθυστέρηση προκαλεί σημαντική ζημία ανατρέποντας τον προϋπολογισμό του.

Την ίδια απόφαση είχε πάρει πάλι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιθάκης το 2018 και αποδόθηκαν κανονικά τα Δημοτικά τέλη.