Ο Δήμος Σάμης δημοπρατεί 4 παραλίες: Αντίσαμο, Αγ. Ευφημία, Εμπλυση και Αγ. Ιερουσαλήμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

Σάμη, 02 Ιουλίου 2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας Δήμου Σάμης 

Ο Δήμαρχος Σάμης Γεράσιμος Μονιάς – Νέτης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση των κάτωθι τμημάτων αιγιαλού:

1. Αντίσαμος Θ4 – Θαλάσσια αθλήματα, 50 τ.μ.

2. Αγία Ευφημία Θ2 (έμπροσθεν καταστήματος Ι.Βρεττού) – Θαλάσσια μέσα αναψυχής, 4 τ.μ.

3. Έμπλυση – καντίνα Θ1, 15 τ.μ.

4. Αγία Ιερουσαλήμ Θ5 – Ομπρέλες-ξαπλώστρες, 200 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονομικής

Επιτροπής στο Δημαρχείο στις 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών από ώρα 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η σειρά έκθεσης των θέσεων και πρώτη προσφοράς ανταλλάγματος χρήσης για κάθε θέση ορίζεται ως κατωτέρω:

1. Αντίσαμος Θ4 – Θαλάσσια αθλήματα, 50 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)

2. Αγία Ευφημία Θ2 (έμπροσθεν καταστήματος Ι.Βρεττού) – Θαλάσσια μέσα αναψυχής,

4 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 600 ευρώ)

3. Έμπλυση – καντίνα Θ1, 15 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 8.250 ευρώ)

4. Αγία Ιερουσαλήμ Θ5 – Ομπρέλες-ξαπλώστρες, 200 τ.μ. (τιμή εκκίνησης: 2.200 ευρώ)

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει:

Η παραλία Εμπλυση στην Ερισο

Α) ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 20% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες-μη πλειοδότες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή και την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης από τον πλειοδότη. Στους πλειοδότες η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί με την υπογραφή του συμφωνητικού και αφού αυτοί προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει 

προσαρμοστεί στο 20% του ύψους του ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημοπρασία.

Β) Φορολογική ενημερότητα.

Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο. 

Δ) Έναρξη επιτηδεύματος.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα εξής: α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και μόνο στο σημείο το οποίο δημοπρατήθηκε, β) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, της υπ’ αριθ. 47458ΕΞ2020/ 15.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της δημοπρασίας.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο οφείλει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον:

– Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου με τις τυχόν τροποποιήσεις του από τις οποίες προκύπτει σαφώς ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

– Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Αν κάποιος λάβει μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόμιμη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει ο ίδιος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Ο συμμετέχων στην δημοπρασία υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Καθίσταται δε εξ ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Για την λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Οικονομικής Υπηρεσίας: 2674022640 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sami.gov.gr

Ο Δήμαρχος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ – ΝΕΤΗΣ