Παράταση διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Ληξορίου-Μονοπωλάτων και Μαντζαβινάτων

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      ΑΡΙΘΜ. (2/2019)
ΘΕΜΑ : « Παράταση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Νο
42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων) ».
Ο  ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .
β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)
«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και
          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.
    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής
         Αστυνομίας  » .
     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής
         Αστυνομίας  » .
     ε) Την υπ’ αριθμ’ 1016/20/719-ε από 20-7-2018 Απόφαση Διευθύνσεώς μας (ΑΔΑ:
         ΩΩ5Π465ΧΘ7-Ξ6Ω).
    στ)  Το  υπ’ αριθ. 1081/274 από 7-1-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
       Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με το οποίο αιτείται την συνέχιση της
        διακοπής οδικής πρόσβασης στην Επαρχιακή οδό Ν. 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων),
         λόγω  μη αποπεράτωσης των εκτελούμενων εργασιών.
      ζ) Την υπ’ αριθμ’ 7173/19/55053 από 9-1-2019 Αναφορά του Α.Τ. Παλικής.
            και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
  Παρατείνουμε τις  προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 1,2,3 της ανωτέρω (ε) Απόφαση μας, για το χρονικό διάστημα από 10-1-2019 έως και 28-2-2019 .
Άρθρο 2ο
 Η παρούσα ισχύει:
-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 -Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.
-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.
Άρθρο 3ο
Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις  του άρθρου  420 του Π.Κ.  και των άρθρων 4, 52,104 και 105 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
  Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-
Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
2.  ΚΕΝΤΡΟ  R/T                                                                                                  Ο  ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
    Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                             Αστυν. Υποδιευθυντής
1. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2.   Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
2.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
     ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
    α) Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων
    β) Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών
3. ΔΗΜΟ   ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
4. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
5. Μ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ (δια Γραφείου Τύπου Γ.Π.Α.Δ.Ι.Ν.)
6. ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ (διά Δ/νση Τεχ/κών Εργων Π.Ε. Κεφ/νίας)
===
Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      ΑΡΙΘΜ. (1/2019)
ΘΕΜΑ : « Παράταση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Νο
                 40 (Ληξούρι- Μαντζαβινάτα- Βουνί-Χαβριάτα-Χαβδάτα) ».
Ο  ΑΝΑΠΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .
    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)
         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και
          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.
    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής
         Αστυνομίας  » .
     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής
         Αστυνομίας  » .
     ε) Την υπ’ αριθμ’ 1016/20/720-ε από 20-7-2018 Απόφαση Διευθύνσεώς μας ( ΑΔΑ:
        Ω0ΟΟ465ΧΘ7-ΦΞΦ).
     στ)  Το   υπ’ αριθ. 1078/272 από 7-1-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων
          Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας,  με το οποίο αιτείται την συνέχιση της
        διακοπής οδικής πρόσβασης στην Επαρχιακή οδό Ν. 40 (Ληξούρι-Μαντζαβινάτα-
         Βουνί-Χαβριάτα-Χαβδάτα), λόγω  μη αποπεράτωσης των εκτελούμενων εργασιών.
       ζ) Την υπ’ αριθμ’ 7173/19/55053 από 9-1-2019 Αναφορά του Α.Τ. Παλικής.
            και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
 Παρατείνουμε τις  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 1,2,3,4 της ανωτέρω (ε) Απόφαση μας, για το χρονικό διάστημα από 10-1-2019 έως και 10-2-2019 .
Άρθρο 2ο
 Η παρούσα ισχύει:
-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 -Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.
-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.
Άρθρο 3ο
Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις  του άρθρου  420 του Π.Κ.  και των άρθρων 4, 52,104 και 105 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
  Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-
Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
2.  ΚΕΝΤΡΟ  R/T                                                                                                  Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                            Αστυν. Υποδιευθυντής
1. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2.   Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
2.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
     ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
α) Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων
    β) Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών     3. ΔΗΜΟ   ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
4. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ         5. Μ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ (δια Γραφείου Τύπου Γ.Π.Α.Δ.Ι.Ν.)
6. ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ (διά Δ/νση Τεχ/κών Εργων Π.Ε. Κεφ/νίας)