Παρέμβαση για τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου-Ευαγγελίστριας Φαρακλάτων

Από την Ομάδα Εργασίας για την διατήρηση ως Συναδελφικού του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου-Ευαγγελίστριας Φαρακλάτων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο κελί του Συναδελφικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου – Ευαγγελίστριας Φαρακλάτων, για την πορεία της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε επιβεβλημένο να εκδοθεί δελτίο τύπου ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Συναδελφοί που δεν παρέστησαν την Κυριακή 19/3/2023 στα Φαρακλάτα. Ειδικά για να ενημερωθούν, μέσω του διαδικτύου(internet), οι Συναδελφοί που ζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του Πλανήτη και είναι ανέκαθεν   αρωγοί σε ότι χρειαστεί ο Ναός μας.

Λόγω χώρους θα γίνει αναφορά στα πιο κρίσιμα σημεία.

Η αμφισβήτηση της δυνατότητας να συνεχίσει την λειτουργία του ο Ναό μας ως Συναδελφικός βασίζεται στο ισχυρισμός της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας ότι έχει καταργηθεί αυτό το είδος των Ναών βάση  του 8 Κανονισμού του 1979(ΦΕΚ  5-1-1980).

Όταν ο τότε Μητροπολίτης μετά την δημοσίευση του  8 Κανονισμό του 1979 δεν διόρισε του εκλεγμένους από τους Συναδελφούς Επιτρόπου . με αφορμή μια διανομή κτημάτων, το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας με την υπ. Αριθ. 107/9-7-1980 απόφαση του διορίζει τέσσαρις Επιτρόπους οι οποίοι διατάζονται να διαχειριστούν τις τρέχουσες υποθέσεις του Ναού και εντός έξι μηνών από την δημοσίευση της απόφασης να μεριμνήσουν έτσι ώστε να γίνουν αρχαιρεσίες για την εκλογή της νομίμου επιτροπής.

Από έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) διαβάζουμε  «Σε απάντηση του 762/22.8.1980εγγράφου του Μητροπολίτη Κεφαλληνίας και της 438/13.8.1980 συνεδρίασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας, κατά την οποία γνωμοδότησε υπέρ της διατήρησης του ένδικου ιερού ναού υπό την ιδιότητά του ως συναδελφικού, η Ιερά Σύνοδος, με το 3560/ 14.11.1980 έγγραφο, διαβίβασε στην Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας την από 23.9.1980 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου Γεωργίου Λιλαίου, σύμφωνα με την οποία, το αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας να εκδοθεί σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του 8/1979 Κανονισμού «παρίσταται αδικαιολόγητον, αφού εξ αυτού τούτου του πρακτικού του Μητροπολιτικού Συμβουλίου προκύπτει ότι ο ανωτέρω Ιερός Ναός είναι συναδελφικός εν τη εννοία του άρθρου 74 του Α.Ν. 2200/1940», δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, ναι μεν εφαρμόζεται καταρχήν ο 8/1979 Κανονισμός στους ιερούς ναούς των Επτανήσων, πλην όμως, δυνάμει του άρθρου 67 του ν. 590/1977 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις 74-87 του α.ν. 2200/1940, που θεσπίστηκαν για τους ιερούς ναούς των Επτανήσων».

Το περιεχόμενο που αποδίδεται στο 3560/14. 11.1980 στην 1444/4. 7.2019 πράξη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα προσφυγή μας, είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ!!!

Το πλήρες κείμενο του 1444/4.7.2019 και του εγγράφου του δικαστηρίου επισυνάπτονται για να μπορέσει  ο καθένας μας να σχηματίσει την δική του άποψη.

Στο 1444/4.7.2019  έγγραφο της Δ.Ι.Σ. επίσης αναφέρεται ότι ο Ναός μας «κατά νόμο και αυτοδικαίως» διαχειρίζεται και διοικείται από την πλησιοχώρα Ενορία!!!

Η Ιεραρχία ξεχνά για ότι όταν μετά την Ένωση οι πολιτικές αρχές της Κέρκυρας διόρισαν επιτρόπους σε Ενοριακούς Ναούς του νησιού, θεωρώντας ότι οι Συναδελφικοί – Ενοριακοί Ναοί των Επτανήσων ήταν στο ίδιο καθεστώς με τους Ενοριακούς Ναούς της υπόλοιπης Ελλάδας, βγήκαν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δέχθηκαν ότι οι Ναοί της Επτανήσου πρέπει να διοικούνται και να διαχειρίζονται ΜΟΝΟΝ από τους Συναδελφούς.  Αυτές οι αποφάσεις βασίστηκαν στην προστασία που παρείχε στα υφιστάμενα δικαιώματα των Συναδελφών το  άρθρο 4 της από 17(29) Μαρτίου 1864 διεθνής σύμβασης του Λονδίνου η οποία κυρώθηκε με τον ν. Ν/1864 και ειδικότερα τον άρθρο 17 του  ν. ΡΝ/1866 (”περί εισαγωγής εν Επτανήσω της εν τω λοιπώ βασιλείω ισχυούσης νομοθεσίας”). Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει νόμος που να καταργεί τις Συναδελφικές-Ενοριακές Εκκλησίες γιατί θα αντιβαίνει στην Συνθήκη και βάση του άρθρου 28 του Συντάγματος θα είναι αντισυνταγματικός ή αν υπάρχει νόμος υπερισχύει η Συνθήκη.

Αναφορά στην διατήρηση της ισχύος των πριν την Ένωση υφιστάμενων νομοθετημάτων κάνει και η υπ. Αριθ. 475/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου.

Η Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, σεβόμενη τους νόμους και το Σύνταγμα, στην ιστοσελίδα της γράφει «Στην Κέρκυρα και γενικότερα στα Επτάνησα εκτός από τους Ενοριακούς και τους κτητορικούς Ιερούς Ναούς υπάρχει και μια Τρίτη κατηγορία Ναών, που ονομάζονται «Συναδελφικοί» ή «Συντεχνιακοί». Τους Ναούς της τρίτης αυτής κατηγορίας έχτιζαν με συνεισφορές χρημάτων ή και προσωπική εργασία πολλές οικογένειες μαζί ή και συντεχνίες (π.χ. των υποδηματοποιών, των ραπτών, των κρεοπωλών κλπ.) με ένθεο ζήλο επικαλούμενοι το έλεος του Θεού, με την επιθυμία να μνημονεύονται οι συγγενείς τους και θερμή παράκληση στο Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες τους. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, κτίσμα μνημείο του 15ου αιώνος στην πόλη της Κέρκυρας, είναι συναδελφικός. «Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πόλεως Κέρκυρας» Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων νήσων (imcorfu.gr).

Άξιο λόγου, για το πνεύμα του κειμένου 1444/4.7.2019  της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, είναι ότι λέει τα δικαιώματα μας δεν θίγονται αφού ο Κανονισμός του 1811 αναφέρει στο άρθρο 86 ότι οι Συναδελφικές Εκκλησίες άνω των οκτώ Συναδελφών θεωρούνται Ενοριακές!!!

Όλοι γνωρίζουν και τα δικαστήρια έχουν δεχτεί ότι στο Κανονισμό του 1811 οι Ενοριακές Εκκλησίες ταυτίζονται με τις Συναδελφικές. Αυτό φαίνεται άμεσα από το άρθρο 46 που λέει «Ενορικαί εκκλησίαι ήναι εκείναι όπου ανήκουσιν εις ένα διωρισμένον αριθμόν ανθρώπων, οι οποίοι εκλέγουσι τον ιερέα δια την άσκησιν της λατρείας και διατηρούσι την κυβέρνησιν αυτής δια μέσου των επιτρόπων των».

Για μας τους Φαρακλάδες ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου – Ευαγγελίστρια αποτελεί τον μεγαλοπρεπή και κεντρικό Ναό του χωριού μας και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτόν όπως και οι προγονοί μας.

Ο Ναός είναι Συναδελφικός στην διοίκηση και διαχείριση του καθώς και Ενοριακός στην λειτουργία του ενταγμένος στο ενοριακό πλέγμα της Εκκλησίας μας. Με αυτόν το χαρακτήρα είναι καταγεγραμμένος ιστορικά από το 1790(ενετικά έγγραφα) και κυρίως στην συλλογική συνείδηση μας.

Ευελπιστούμε ότι έτσι θα τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές και γι’ αυτό το σκοπό θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας.

Είμαστε σε αναμονή της απόφασης της Δικαιοσύνης.

Ενόψει της μεγάλης γιορτής της Ευαγγελίστρας  ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά με Υγεία.

Η ομάδα εργασίας