ΠΕΔΙΝ: Εξαίρεση των Ιονίων από τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ Αλέξανδρος Παρίσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΙΝ (πρόεδρος Αλ. Παρίσης) που τηλεσυνδρίασε προχθές και αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι εμμένει στην απαίτηση εξαίρεσης από το περιβαλλοντοκτόνο νόμο Χατζηδάκη.

Η απόφαση αναφέρει:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100,

Κέρκυρα Τηλ: 26610-49008, 27823, 25657,

Fax: 2661081823, Εmαί1: info@ped-ίn.gr

Απόφαση 5-1/14.05. 2020

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠεριφερειακήςΕνωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Θέμα: Ενέργειες της ΠΕΔ-ΙΝ και των Δήμων μετά τη ψήφιση τον Νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», Ν.4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε κατεπειγόντως, σήμερα Πέμπτη 14 Μαϊου 2020 και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 688/13.05.2020, πρόσκληση του Προέδρου της κου Αλέξανδρου Παρίση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα δεκαπέντε (15) από τα εικοσιένα (21) μέλη τον ΔΣ της ΙΙΕΔ-ΙΝ:

Παρόντες:

 1. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 2. Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 3. Κωνσταντίνος Αέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 4. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 5. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας
 6. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών
 7. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου
 8. Διονύσιος Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
 9. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησϊον
 10. Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 11. Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 12. Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας, Δημοτ. Σύμβούλος Βόρειας Κέρκυρας
 13. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δημοτ. Σύμβούλος Λευκάδας
 14. Γεράσιμος Φόρτες, Δημοτ. Σύμβούλος Αργοστολίου
 15. Στυλιανός Σπαθής, Δημ. Σύμβούλος Σάμης

Απόντες:

 1. Νικήτας Αρετάκης, Δήμαρχος Ζακύνθου
 2. Ιωάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 3. Διονύσιος Τρούσσας (Ντάσσης), Δημοτ. Σύμβουλος Ζακύνθου
 4. Γεώργιος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίού
 5. Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης, Δήμαρχος Σάμης
 6. Δημήτριος Μεταλληνός, Δημ. Σύμβούλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος τον Δ.Σ. της ΙΙΕΔ Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, ενημερώνει τα μέλη ότι: Μετά τη ψήφιση τον Νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 τον Ευρωπαϊκού Κοινοβούλίου και τον Συμβουλίού και λοιπές διατάξεις», Ν.4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020 πρέπει να συζητηθούν οι περεταίρω ενέργειες των Δήμων των Ιονίων Νήσων και της Ι ΙΕΔ-ΙΝ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα μέλη έλαβαν το λόγο και επισήμαναν τα ακόλούθα:

 1. Οι Δήμοι Ιονίων Νήσων και η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη, πριν την ψήφιση του εν λόγω νομοσχέδιου, οι απόψεις και οι προτάσεις τους.
 2. Εμμένουν στην εξαίρεση των Δήμων των Ιονίων Νήσων από το άρθρο 93 αλλά και το άρθρο 83 του Νόμου 4685/2020, που δίνει την ευχέρεια στον Υπουργό Περιβάλλοντος να αποφασίζει για τη μεταφορά απορριμμάτων σε άλλο νομό.
 3. Δεν είναι δυνατόν οι νησιωτικοί Δήμοι να έχούν την ίδια αντιμετώπιση με τους άλλούς Δήμους της χώρας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν.
 4. Η διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά τον Ιονίου βρίσκεται σε διαφορετική φάση και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.
 5. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχουν δρομολογηθεί στα Ιόνια Νησιά.
 6. Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου αλλά και λόγω της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας τον covίd-19, δεν πρέπει να προκληθεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες από πιθανές αλλαγές στον σχεδιασμό που έχει ήδη γίνει.

Σταδιακά από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι: κα Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίού, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, κος Ιωάωης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ο κος Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίον.

Στη συνέχεια τα Μέλη τον ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Κατά πλειοψηφία αποφασίζούν

 1. Το ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων εμμένει στην απαίτηση εξαίρεσης των Δήμων των Ιονίων Νήσων από τα άρθρα 83 και 93 του Ν.4685 ΦΕΚ 92Α 7-5-2020.
 2. Το ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων στηρίζει τα επιμέρους αιτήματα των Δήμων των Ιονίων Νήσων, τα οποία έχουν ως εξής:

α. Στηρίζούμε το αίτημά του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, ώστε στο πλαίσιο της σύστασης του νέου Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων να ληφθεί νομική πρόνοια με την οποία να αποδίδεται η ιδιοκτησία της εγκατάστασης τον ΧΥΤ Νότιας Κέρκυρας οριστικά στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, αίτημα πού απηχεί τη λαϊκή βούληση των πολιτών της Νότιας Κέρκυρας (από φαση 8-56 Δ.Σ. ΔΝΚ ΑΔΑ: ΩΣ2946ΜΓΣΙ-ΣΟΟ), ώστε να κλείσει οριστικά κάθε συζήτηση για λειτουργία της υπάρχουσας εγκατάστασης ως ΧΥΤ, δίνοντας μια νέα προοπτική στη χρήση της επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας.

β. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη υπάρχει η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΔΑΚΙ ΑΕ), η οποία από τη συστατική της πράξη (ΦΕΚ ΑΕ — ΕΠΕ & ΓΕΜ 10903/5-10-2012) αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α και Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και έχει πρότυπη λειτουργία για όλη τη χώρα από το 1984. Ζητάμε την εξαίρεση της ΕΔΑΚΙ από τις ρυθμίσεις των άρθρων 83 και 93 του νόμου 4685/2020.

Ο κος Ιωάννης Πιέρρης, Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατά τη διάρκεια της παρουσίας τον στην συνεδρίαση, δήλωσε ότι επιθυμεί να απέχει από αυτήν καθώς και από την ψηφοφορία, καθώς η άποψη της παράταξής του για το συγκεκριμένο νόμο εκφράσθηκε σε προηγούμενη συζήτηση τον θέματος.

Ο κος Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων συμφωνεί με την παρούσα απόφαση με την επιφύλαξη της προσβολής του Ν. 4685/2020.

Ο κος Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας, εμμένει υπέρ της αρχικής απόφασης-ψηφίσματος της ΠΣΔ-ΙΝ, για την εξαίρεση των Δήμων της ΠΙΝ από το άρθρο 93 του Ν.4685/2020 του ΥΠΕΝ, έχοντας και τη δέσμευση από την απόφαση- ψήφισμα τον ΔΣ τον Δήμου Λευκάδας, για την αντίθεσή του στην διάταξη τον άρθρον 93 του σχετικού νόμου. Επιπλέον, Θέτει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρον 83 του νόμου, την διασφάλιση της μέγιστης αντοδιοικητικής σννέργειας και συναίνεσης.

Ο κος Σπυρίδωνας Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών, αναφέρει ότι:

 • Σε ότι αφορά το αρ. 93 ισχύουν όσα ομόφωνα ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά επομένως τώρα πρέπει να ζητήσουμε την τροποποίηση τον άρθρον, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας.
 • Σχετικά με το αρ. 83, Θεωρεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η απόφαση του υπουργού να προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων ΟΤΑ.
 • Για το αίτημα του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας για υπαγωγή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης στην πλήρη αρμοδιότητα τον Δήμου του, συμφωνεί υπό τον όρο ότι αναλαμβάνει και την πλήρη ευθύνη για την διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Σε καμιά περίπτωση δεν τάσσεται συνολικά εναντίον του νομοσχεδίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 5-1/ 14.05.2020

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας