Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακίνητου του Δήμου Ιθάκης

Ο Δήμαρχος Ιθάκηςπροκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου στη θέση «Άγιος Νικόλαος των ξένων» στο Βαθύ του Δήμου Ιθάκης. Η εκμίσθωση θα γίνει για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε με την αρ.183/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης και οι όροι της διακήρυξης καταρτίστηκαν με την αρ.62/20-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορικήκαι θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 τη Δευτέρα 7 Μαΐουκαι ώρα 11.00, στο Δημοτικό Κατάστημα  στηδιεύθυνση Σπύρου Ράζου 138 στο Βαθύ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 2018, η οποία ορίστηκε με την αρ.11/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιθάκης και η οποία θα συντάξει  το πρακτικό της δημοπρασίας.Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στα εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ μηνιαίως και η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων (144,00) ευρώ. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα ευθύνεται εξ ολοκλήρου με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Επίσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση (με αποδεικτικό παραλαβής) της κατακύρωσης της δημοπρασίας από την Υπηρεσία  να προσέλθει με τον  εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από το γραφείο Εσόδων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιθάκης στη διεύθυνση Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο Βαθύ.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ