Περ. Συμβούλιο σήμερα και αύριο στο Αργοστόλι

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

To Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο, «Αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου».

Η σημερινή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10 π.μ. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Μυοκτονία.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία » κ. Στασινόπουλος Γεώργιος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Master plan Λιμένος Ζακύνθου.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Στασινόπουλος Γεώργιος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Στρατιωτική γέφυρα Αγίου Χαραλάμπη στη Ζάκυνθο.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Στασινόπουλος Γεώργιος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών «Eύδοξος».

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Εργα Αποκατάστασης των σεισμών στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Παλλικής.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση των πρακτικών της 13ης, και 14ης συνεδρίασης έτους 2016.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων κ. Μωραΐτης Χρήστος.

ΘΕΜΑ 2o: Διατύπωση γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για το σχέδιο Οργανωμένης Χωρικής Επένδυσης της Παλλικής.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 3ο: 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4o: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5ο: Eγκριση υποβολής πρότασης στις τρέχουσες προσκλήσεις ΙΟΝ 32,42,43, 44.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 6o: Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθρά-κων στο Ιόνιο Πέλαγος.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 7ο: Eγκριση προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας –Ιθάκης με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων-Τμ. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποχετευτικό και Βιολογικός Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Σπύρος Τσιντήλας

ΘΕΜΑ 9ο: Τα άλυτα προβλήματα της Ιθάκης: α) ακτοπλοϊ-κής επικοινωνίας της Ιθάκης, β) ύδρευση της Ιθάκης, γ) Αποχέτευση της Ιθάκης, δ) αποτελμάτωση των υδατοδρομίων.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ̈Επτανησιακή Αναγέννηση ̈ κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΘΕΜΑ 10ο: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημά-των και επιβατικών αυτοκινήτων βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Μεταξύ των συμβαλλομένων: (Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας) και Δήμου Κεφαλονιάς.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερει-άρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 11ο: Συμπλήρωση τροποποίησης της υπ ́αριθμ. 54-6/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 8

«Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλληνίοας με τον Δήμο Κεφαλονιάς και τον Αθλητικό όμιλο Πρόννων της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων, για την υλοποίηση του έργου: Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 12ο: Εγκριση της υπ ́ αριθμ. 210-11/30.03. 2017 απόφασης της Οικονομικής περί έγκρισης πρακτικών καταστροφής και ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ΟΔΔΥ, βάσει του Ν. 4071/2012, άρθρο 5, εδάφιο θ ́.

Εισηγητής: Ο Δρακουλόγκωνας.

  •  Η αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αρχίσει στις 10 π.μ. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για ανακατανομή ποσού χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 022 «Eργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέ-ρειας Ιονίων Νήσων» με ΚΕ 2012ΕΠ02 20006 για τις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 2ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014-2020 Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Συμμετοχή σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 3o: Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4ο: Προβλήματα της Κεφαλονιάς – Η αεροπορική σύνδεση των νησιών το πιο σοβαρό πρόβλημα.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΘΕΜΑ 5ο: Συνδιοργά-νωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη Χορωδία Ευρωπούλων Ι. Καποδίστριας Κέρκυρας».

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση δύο (2) επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής:Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 7o: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών των δύο (2) επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ είναι ο κ. Χρήστος Μωραϊτης