Πιστώσεις ΚΑΠ και προϋπολογισμός 2024 στο Τηλε-Περιφερειακό Συμβούλιο

Ροδή Κράτσα

Η κατανομή των πιστώσεων και ο προϋπολογισμός του 2024 θα τεθούν στο τηλε-Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα 3 μ.μ.

Η πρόσκληση του προέδρου του Π.Σ. Νικολάου Μουζακίτη αναφέρει:

Έχοντας υπόψη τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/13-07-2013) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υπ΄ αριθμ. 850 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.: 65443/3-8-2023, (ΑΔΑ: ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

Ο πρόεδρος του Π.Σ. κ. Ν. Μουζακίτης

ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2024 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2024 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2024 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2024 που περιλαμβάνει:

α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και

β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης