Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του Ιερατικού Ταμείου


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ


Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός ἐκμίσθωσης ἀκινήτου λόγῳ μεταβίβασης ἐπιχείρησης (μισθωτική σχέση σέ ἰσχύ).

Ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου τοῦ Ἱερατικοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας προκηρύσσουν Δημόσιον Πλειοδοτικόν Διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωση ἀκινήτου, ἰσογείου  50 τ.μ. ὠφελίμου ἐπιφανείας (μέ πατάρι) εἰς τήν ὁδόν Σωτῆρος 10, Ἀργοστόλιον, δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ κτιρίου ἒνθα στεγάζεται ἡ Δ.Ο.Υ. Ἀργοστολίου, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἢδη ὡς καφετέρια, λόγῳ λήξεως τοῦ Συμφωνητικοῦ Μίσθωσης τοῦ ἀκινήτου ἀλλά καί λόγῳ μεταβίβασης ἐπιχείρησης,  (μισθωτική σχέση σέ ἰσχύ), ὡς κάτωθι:

  1. Οἱ ὂροι τοῦ Πλειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ.
  2. Ἐπαγγελματική μίσθωση σέ ἰσχύ.
  3. Ἡ αἰτία πού διενεργεῖται, μεταβίβαση ἐπιχείρησης λόγῳ ἀνωτέρας βίας μισθωτή.

Εἰδική  Συγγραφή  ὑποχρεώσεων:

Ὁ πλειοδότης, νέος μισθωτής, καταρτίζει ἰδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης ἐπιχείρησης μέ τήν ἰδιοκτήτρια τῆς ἐπιχείρησης καί μεταβίβασης παραρτημάτων καί παγίων, μέ ὂρους πού συνομολογοῦνται ἀπό τούς δυο, χωρίς οὐδεμία εὐθύνη τοῦ ἐκμισθωτοῦ Ἱερατικοῦ Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.

Διά τήν μεταβίβαση τῆς ἂδειας λειτουργίας ἀπαιτοῦνται:

Δύο (2) ἒγχρωμες φωτογραφίες τοῦ νόμιμου ἐκπροσώπου τῆς ἀγοράστριας ἐπιχείρησης.

Φωτοαντίγραφο τῆς ὑπάρχουσας ἂδειας ΚΥΕ τοῦ καταστήματος τῆς πωλήτριας ἐπιχείρησης.

Ἀντίγραφο τῆς ἡλεκτρονικῆς κατάθεσης τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου στήν ἱστοσελίδα τοῦ taxisnet μέσω τῆς ἐφαρμογῆς “Ὑποβολή Δήλωσης Πληροφοριακῶν Στοιχείων Μισθώσεων Ἀκίνητης Περιουσίας”.

Πρωτότυπο ἰδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο ἀπό συμβολαιογράφο (στήν περίπτωση μεταβίβασης τῆς ἐπιχείρησης λόγῳ πώλησης, γονικῆς παροχῆς, κληρονομιάς ἢ δωρεᾶς).

Ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος της πωλήτριας ἐπιχείρησης ὑπογράφει ὑπεύθυνη δήλωση, μέ τήν ὁποία θά δηλώνει ὅτι τό κατάστημα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος  πού λειτουργοῦσε ἕως σήμερα στό ὄνομά τῆς πωλήτριας ἐταιρίας, θά λειτουργεῖ πλέον στό νέο ὄνομα τῆς ἀγοράστριας ἐταιρίας.

Ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος της ἀγοράστριας ἐπιχείρησης ὑπογράφει ὑπεύθυνη δήλωση, μέ την ὁποία θά δηλώνεται ὅτι δέν ἔχει ἐπέλθει μεταφορά, ἐπέκταση, ἀλλαγή χρήσης καί οὐσιώδης τροποποίηση τῶν ὑγειονομικῶν ὅρων λειτουργίας, βάσει τῶν ὁποίων χορηγήθηκε ἡ ἰσχύουσα ἄδεια (περιπτώσεις μεταβίβασης καί μίσθωσης ἤ ἐκμίσθωσης) καί συμπληρώνει τά στοιχεῖα του.

Ποσό παραβόλου διά τήν ἀντικατάσταση τῆς ἀδείας ΚΥΕ (σύμφωνα μέ τήν 61167/2007 ΚΥΑ, πού δημοσιεύθηκε εἰς τό ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007).

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι διά τήν ἐνοικίασιν τοῦ ἀκινήτου νά προσκομίσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀπό 10/12/2020 ἓως καί 29/12/2020, ὣρες Γραφείου 10:00 – 14:00, ἐργάσιμες ἡμέρες, τηλ. ἐπικοινωνίας 2671022231 & 2671028011. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀναγράφουν εὐκρινῶς, ὂνομα, ἐπίθετο, τηλ. ἐπικοινωνίας καί τό προσφερόμενον ποσόν διά τό ἐνοίκιον.

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ