Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Με την Αρ. Πρωτ. 543/34450 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1145/Β/2017) ορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία των «Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων» με σκοπό να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την πιστοποίηση τους και να απονεμηθεί Ειδικό Σήμα.

Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης, ή δυνατότητα εκπαίδευσης, ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Ως φορέας ελέγχου, πιστοποίησης, και εγγραφής των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε Μητρώο, καθώς και εκπόνησης, κατοχύρωσης και απονομής του Ειδικού Σήματος ορίζεται ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)».

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 2124082, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή για την έκδοση και την εποπτεία της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ