Πού πάνε τα λεφτά από τις ανεμογεννήτριες και τι γίνεται με τους περιβαλλοντικούς όρους;

Για το πού πάνε τα λεφτά που πρέπει να αποδοθούν στα Xωριά από τις ανεμογεννήτριες στο Δήμο Kεφαλονιάς και αν έχουν τηρηθεί οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις από τις εταιρείες, ρωτάει τους αρμόδιους υπουργούς με ερώτηση που κατέθεσε στη Bουλή η βουλευτής κ. Aφροδίτη Θεοπεφτάτου.

H ερώτηση που κατέθεσε αναφέρει τα εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. Υπουργούς 1) Εσωτερικών και 2) Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέμα: «Αξιοποίηση χρημάτων από Α.Π.Ε. προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος»

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 3648/2006, «κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.». Ακολούθως, στην παράγραφο Α.3. του ίδιου άρθρου προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του 3% που προορίζεται στον Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., καθώς επίσης και το ποσοστό για τους Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού που απ’ την εδαφική τους περιφέρεια διέρχεται η γραμμή σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Στο Δήμο Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα Διλινάτων, καταγγέλθηκε με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου η μη αξιοποίηση των χρημάτων από τον οικείο Ο.Τ.Α., ήγουν το Δήμο Κεφαλονιάς, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης όπως προβλέπεται απ’ τη νομοθεσία.

Μετά από αίτηση του Τοπικού Συμβουλίου προς το Δήμο Κεφαλονιάς και την αρμόδια Αντιδήμαρχο, προέκυψε το αριθ. 45835/8-2-2016 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί στο Δήμο Κεφαλονιάς 216.864,55€ και 40.874,95€ από τις εταιρείες «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος ΑΕ» και «Ενεργοδυναμική Αιολικά Πάρκα» αντίστοιχα. Αυτά τα ποσά αποδόθηκαν από τις αναφερόμενες εταιρείες καθώς τα Αιολικά τους Πάρκα λειτουργούν εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας Διλινάτων χωρίς όμως, σύμφωνα με την καταγγελία του Τοπικού Συμβουλίου, να αξιοποιηθούν, όπως προβλέπεται για τα έργα που αναφέραμε παραπάνω.

Επειδή, υπάρχει σαφής αναφορά στην ίδια διάταξη ότι «Οι οικείοι ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ίδιο Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος»,

Επειδή, οι τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές έχουν ανάγκη από κάθε στήριξη που μπορούν και δικαιούνται να έχουν,

Επειδή, η νομοθεσία προβλέπει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά έργα μέσω του ειδικού τέλους από τις Α.Π.Ε.,

Επειδή, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την άμεση υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων.

Για τους παραπάνω λόγους,

ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

❶ Θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην εξέταση της καταγγελίας του Τοπικού Συμβουλίου Διλινάτων;

❷ Πως σκοπεύετε να μεριμνήσετε προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα που προβλέπονται απ’ τη νομοθεσία μέσω του ειδικού τέλους των Α.Π.Ε.;

❸ Υπάρχει η δυνατότητα προκειμένου οι Ο.Τ.Α. να χρησιμοποιούν τα εν λόγω χρήματα σε άλλους σκοπούς;

❹ Θα προχωρήσετε σε έλεγχο για το που χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι πόροι;

❺ Έχει υποβληθεί από το Δήμο Κεφαλονιάς στον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης η έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος, όπως οφείλει να υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους;

❻ Έχουν τηρήσει τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις και έχουν κάνει τα απαιτούμενα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος οι εταιρείες που κατέχουν τα Αιολικά Πάρκα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου