Προγραμματική σύμβαση για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων της Ιθάκης

Θ. Γαλιατσάτος

Την προγραμματική σύμβαση του έργου «Εκπόνηση αναγκαίων μελετών για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης», προϋπολογισμού 375.000 ευρώ, υπέγραψαν χθες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας.

Η προγραμματική σύμβαση υπεγράφη στο περιθώριο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά, στην οποία συμμετείχε ως συνδιοργανωτής η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Βάσει της προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος υποστηρίζεται από την Περιφέρεια), φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ιθάκης και στο πλαίσιο αυτής θα εκπονηθούν και παραδοθούν:

  •  Προκαταρκτική μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (τεχνικοοικονομική ανάλυση – οριστικοποίηση χωροθέτησης της ΕΕΛ),
  •  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Oριστική κατασκευαστική μελέτη για τα δίκτυα αποχέτευσης
  • Προμελέτη για την ΕΕΛ και
  •  Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

❶ Την ευθύνη της υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, καθώς και την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με το ΣΔΕ των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και των όρων της απόφασης ένταξης

❷ Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ειδικότερα την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης

❸ Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της μέχρι και την οριστική παραλαβή των μελετών και της πραγματοποίησης των πληρωμών μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την έγκριση και οριστική παραλαβή των μελετών και την παράδοσή τους στον Δήμο. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 10 μήνες από την σύναψή της.