Προς την Ιεράν Μητρόπολιν Κεφαλληνίας

Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
τ. Δήμαρχος

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,

Εις τας αρχάς του παρελθόντος έτους είχα δημοσιεύσει στην τοπική εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ», σχόλιον με τίτλο «ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ;». Αφορούσε εις το κωδωνοστάσιον του Ι.Ν. Αγίου Χρυσοστόμου Κοινότητος Κουρουκλάτων, του οποίου επλήγη από τους σεισμούς του 2014 ο τρούλος, όπως εφαίνετο εις την φωτογραφίαν του κειμένου μου.

  • Το 2016, μερίμνη του Δήμου Κεφαλονιάς και της Κοινότητος Κουρουκλάτων καθηρέθη καθόσον εκρίνετο επικίνδυνος.
  • Εις το διάστημα 2014-2017 δεν μου προέκυψε κάποια προσπάθεια αποκατάστασής του από αρμοδίους και την Πολιτεία. Εν προκειμένω κατά κύριον και πρώτον λόγον υπό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Κοινότητος.
  • Εις τας 6 Ιανουαρίου του 2018 και με τίτλον «Είναι η λαμπρότερη Τουριστική διαφήμιση της Κεφαλονιάς», εδημοσίευσα σχόλιον επίσης εις τον «ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ», απευθυνόμενος προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και την Ι.Μ. Κεφαλληνίας με την παράκληση να λάβω γνώση διά τυχόν ενέργειας προς εκτέλεση έργου αποκατάστασης του Κωδωνοστασίου.

Εχουν παρέλθει 2 μήνες και ουδεμίαν απάντησις αντελήφθην να εδόθη.

Εις το σχόλιον μου υπήρχε φωτογραφία του κωδωνοστασίου μετά τους σεισμούς, δεύτερη με την υπάρχουσα βάση του μετά την καθαίρεση του τρούλου και τρίτη με τον τρούλο τοποθετηθέντα εις το προαύλιον του Ι.Ν.

Απεδείχθη ότι η φωνή μου δεν ήτο δυνατή τόσον ώστε να καλύψει απόσταση 8 χλμ. και να φθάσει εις τα ώτα των Μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου λόγω της ενδεχομένης έλλειψης οξυτάτης ακοής των ηλικιωμένων ανθρώπων, εάν είναι.

  • Επίστευα όμως ότι εις την Ι.Μ.Κ. (λόγω της μηδενικής απόστασης), κάποιος ιερεύς αναγνώστης του σχολίου μου, θα ησθάνετο την υποχρέωση διά την ενημέρωση της προϊσταμένης του της ιερωσύνης Αρχής.

Αν πάλιν τούτο δεν συνέβη,αιτούμαι και παρακαλώ διά της παρούσης, να γίνει κάποια ενημέρωση έαν υπάρχει προγραμματισμός αποκατάστασης του τρούλου ακριβώς ως είχεν προσεισμικώς καθόσον θεωρείται αναγκαίον και φυσικά επείγον.

Ελπίζω δε ότι το αίτημά μου δεν δύναται να παρεξηγηθεί -ως απαίτησης- καθόσον δεν αφορά προσωπικόν ζήτημα.

  • Υπάρχει η βεβαιότης -εφόσον και εάν η εκκλησία αδυνατεί παντελώς να αναλάβει το κόστος του έργου-, ότι υπάρχουν ιδιώτες Κεφαλλήνες μηχανικοί που έναντι αμοιβής των γενικών τους εξόδων, αναλαμβάνουν την αρχιτεκτονικήν και στατικήν μελέτην επαναποκατάστασης του τρούλου Ι.Ν. Κουρουκλάτων.

Ομοίως και άλλοι που προστίθενται εις την ανάληψιν του οικονομικού βάρους.

  • Επομένως -κατά την άποψίν μου-, μιά συνεργασία της Ι.Μ. Κεφαλληνίας και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κουρουκλάτων, δύναται να φέρει εις πέρας το έργον- με σχετικώς ανώδυνον τρόπον.

Μετά του προσήκοντος σεβασμού,

Μιχαήλ Βαγγελάτος

(Λάσης 19-Αργοστόλι, τηλ. 26710 28695, κιν. 6944 863 243)