Πρόγραμμα για είσοδο νέων σε τουριστικές επειχηρήσεις

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στ. σπαθής

O Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η ΚΡΑΝΗ, ανακοινώσε ότι μπορούν άνεργοι 18-29 ετών και πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ άνεργοι 18- 29 ετών, να μας καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
• Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ στη Λάσση.
• Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, μέσα στον Απρίλιο θα γίνει η θεωρητική κατάρτιση και από αρχές Μαΐου η πρόσληψη των ανέργων σε επιχειρήσεις.
• Το οικονομικό όφελος των καταρτιζομένων κυμαίνεται από 2.248 έως 2.458 Ε για το χρονικό διάστημα της  θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
• Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-677 6144, κα Ελένη Μεσολωρά και στα γραφεία του Συλλόγου στις εργατικές κατοικίες, ώρες 11:30-13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

O Πρόεδρος
Σταύρος Σπαθής
Η Γραμματέας
Μαρία Σκλαβουνάκη

Ανακοινώθηκε ο Β’ κύκλος του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Σκοπός της Δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ ΑΠOΦOΙΤOΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ – ΤΕΙ
• Είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔOΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους.
• Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του OΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
ΑΠOΦOΙΤOΙ ΥΠOΧΡΕΩΤΙΚΗΣ,
ΔΕΥΤΕΡOΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡOΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους.
• Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του OΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
ΤO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Το θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, το οποίο θα είναι διάρκειας 80 ωρών (θεωρητική κατάρτιση).
• Την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 420 ωρών και δεν θα υπερβαίνει  τους 6 μήνες. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 2 φάσεις: α) ομαλή  ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (200 ώρες) και β) δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής (220 ώρες).
•Τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των ωφελουμένων πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΕΠΙΔOΜΑ
• Για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ: 2.458 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) τα οποία αντιστοιχούν
• 400 ευρώ σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
• 980 ευρώ για την Ά φάση της πρακτικής άσκησης
• 1.078 ευρώ για την Β’ φάση της πρακτικής άσκησης
• Για τους απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : 2.248 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) τα οποία αντιστοιχούν
• 400 ευρώ σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης.
• 880 ευρώ για την Ά φάση της πρακτικής άσκησης.
• 968 ευρώ για την Β’ φάση της πρακτικής άσκησης.
ΔΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ
• Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ) και τελευταίας ανανέωσης.
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 2014).
• Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού να είστε πρώτο όνομα ή μοναδικός δικαιούχος.
• Αντίγραφο απολυτηρίου ή τίτλο σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή πτυχίου (θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του, διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του ΑΕΙ/ΤΕΙ στο οποίο να αναγράφεται).
• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (αν υπάρχει).
• Αντίγραφο Πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών (αν υπάρχει).
• Αντίγραφο εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης (από τον OΑΕΔ).
Η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελούμενων λήγει 10/04/2016.