Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2016

Καλούνται οι πολύτεκνες μητέρες (τουλάχιστον 4 ανήλικα τέκνα,άγαμα, δικαιούχοι περίθαλψης OΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα) που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι συνταξιούχοι του OΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του OΓΑ και έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέσω Κ.Ε.Π από 1η Νοεμβρίου έως και 18/11/2016, προκειμένου να συμμετάσχουν σε κλήρωση του OΓΑ για την Παροχή Χρηματικού Βοηθήματος 1.000 ευρώ.
O OΓΑ θα χορηγήσει το ανωτέρω βοήθημα σε 1.300 πολύτεκνες μητέρες που θα επιλεγούν μετά από κλήρωση.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
Θεωρημένα Βιβλιάρια Υγείας (ατομικά συζύγων και τέκνων),
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π),
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.O.Υ με το Α.Φ.Μ πολύτεκνης μητέρας και Α.Φ.Μ συζύγου,
Βεβαίωση Σπουδών αν αφορά τέκνα που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο» και για παιδιά που σπουδάζουν στα Α.ΕΙ ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας «πάσο».
Για παιδιά άνω των 18 ετών και εφόσον είναι άνεργα, βεβαίωση ανεργίας του OΑΕΔ
Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας
Απόκομμα καταβολής εισφορών OΓΑ διευκολύνει την διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο (τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος) απαιτείται εξουσιοδότηση της αιτούσας.

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ΝΙΚOΛΑOΣ ΠΑΠΑΔΑΤOΣ