Πρόσληψη ιατρού από τον ΟΚΑΠ

Ο ΟΚΑΠ ανακοίνωσε την πρόσληψη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ενός ατόμου, ειδικότητας (ΠΕ) Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγού για την κάλυψη ιατρικών αναγκών στο ΚΑΠΗ Δ.Ε Αργοστολίου και των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», τον ΟΚΑΠ τον Δήμού Κεφαλλονιάς, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.

Η αμοιβή θα ανέλθει έως του ποσού των 7.500,00 Ε.

Η ανάθεση αφορά την συνταγογράφηση, την παρακολούθηση της σωματικής υγείας, την παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομεία των ασφαλισμένων των μελών του ΚΑΠΗ και των μελών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Δ.Ε Αργοστολίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικώς, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ο.Κ.Α.Π Δήμου Κεφαλλονιάς, Λ. Βεργωτή 131-Αργοστόλι 28100.