Πρόστιμα αν δεν ενημερώνεται ο πολίτης για την αποδοχή καρτών πληρωμών

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στ. σπαθής

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου «Η ΚΡΑΝΗ», ενημερώνει όλους τους επαγγελματίες για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου, σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή για αποδοχή καρτών πληρωμών.

Στα τέλη Ιανουαρίου είχε εκδοθεί εγκύκλιος από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.4446 /2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη, μέσων πληρωμής με κάρτα.

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας με Αριθμ. 17730/16-2-2017 ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4446/2016, σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή για αποδοχή καρτών πληρωμών.

Στην παραπάνω απόφαση αρχικά περιγράφονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων πληρωμής οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν.4446/2016.

Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ‘Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχεται κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής συστήματα καρτών πληρωμής VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας, όπως φαίνονται παρακάτω.

Σχετικά με τη διαδικασία Ελέγχου, ορίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους, τα οποία είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:

α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»

β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του Ν.2690/1999, και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.

Εκ της ΚΡΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

Η Γραμματέας

Μαρία Σκλαβουνάκη