Πρόταση 3 εκατ. Ευρώ για τα σκουπίδια!

Υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, από το Δήμο Ιθάκης πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» σύμφωνα με την πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων “Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” (κωδικός πρόσκλησης: ΙΟΝ102, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4921).

Η πρόταση, εντάσσεται στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την ανάπτυξη νέων δράσεων και τη δημιουργία νέων υποδομών. Σκοπός του Δήμου είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων μέσω της μείωσης της ποσότητας των σύμμεικτων απορριμμάτων που θα καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς για ταφή, της εκτροπής και ανάκτησης μεγάλου ποσοστού των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων (αποβλήτων κουζίνας και πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων), της επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με την παραγωγή compost, της προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης, της μείωσης του κόστους μεταφοράς με την κατασκευή του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ και της βελτίωσης της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.

Η πρόταση συντάχτηκε με τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές αντιλήψεις και είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και με το ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2020) της χώρας μας.

Συγκεκριμένα αφορά:

  1. Τη δημιουργία προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με την προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών βιοαποβλήτων με διανομή τους σε νοικοκυριά, αλλά και κατάλληλους κάδους οικιακής κομποστοποίησης για σχολεία του νησιού.
  2. Τη δημιουργία προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (αποβλήτων κουζίνας και πράσινα απόβλητα) με την προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς τους καθώς και σύστημα τηλεματικής και διαχείρισης του εξοπλισμού για την ηλεκτρονική παρακολούθηση του δικτύου συλλογής καφέ κάδου.
  3. Την κατασκευή ενός Πράσινου Σημείου και πέντε (5) Γωνιών Ανακύκλωσης όπου θα επιτρέψουν την εκτροπή των χρήσιμων προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση υλικών.
  4. Την κατασκευή Δημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ) για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων από τη ΔσΠ με την παραγωγή compost.
  5. Την κατασκευή νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων μαζί με Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Εκτός από τα παραπάνω προβλέπεται η ωρίμανση των έργων (οριστικές μελέτες, αδειοδοτήσεις και τεύχη δημοπράτησης) και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού για την καθοδήγηση και την ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή στις νέες δράσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το τέλος του 2023.