Πρoειδoπoίηση του Δήμου για την τήρηση της διαδικασίας αποκομιδής κλαδεμάτων, θάμνων κ.λπ.

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψης επί του πεζοδρομίου, σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο ή έξω από τους κάδους απορριμμάτων (χύμα), πάσης φύσεως υλικών κλαδεμάτων δένδρων, θάμνων κλπ καθώς οποιωνδήποτε ογκωδών ή άλλων αντικείμενων.
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Καθαριότητας και ανέρχονται ανάλογα: σε 100E, 200E-500E, με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής.
Όπως ρητά αναφέρεται και στα άρθρα 7-17, 5-10, 13-4 του Κανονισμού, για υπόλοιπα κοπής-κλαδέματος δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.ά. Η ποσότητα των δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κυβικά (το ήμισυ της καρότσας φορτηγού ενός τόνου).
Συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωση τους, ενώ για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεση τους ακολουθείται η διαδικασία για τα ογκώδη αντικείμενα, η οποία γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
1. Για την Δ.Ε Αργοστολίου: 26710-26999.
2. Για την Δ.Ε Παλικής: 26713-60907
3. Για την Δ.Ε Λειβαθούς: 26713-61800
4. Για την Δ.Ε Ελειού Πρόννων: 26713-61602
5. Για την Δ.Ε Σάμης: 26743-60500
6. Για την Δ.Ε Oμαλών: 26710-86221
7. Για την Δ.Ε Πυλάρου: 26743-60220
8. Για την Δ.Ε Ερίσου: 26743-60300
Λόγω του ότι πολλοί Δημότες μας δεν τηρούν τις ανωτέρω διαδικασίες, ο Δήμος αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί έγκαιρα στην αποκομιδή των χύμα κλαδεμάτων και λοιπών ογκωδών αντικειμένων, με δυσμενείς συνέπειες για όλους μας.
Εφιστούμε την προσοχή όλων των εμπλεκομένων στις ανωτέρω δραστηριότητες έχοντας υπόψη ότι την εποχή αυτή οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες, όπως μεριμνήσουν για την εξάλειψη των φαινομένων αυτών, ώστε ο Δήμος μας να μην βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προβεί στην επιβολή όλων των απαραίτητων μέτρων όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Καθαριότητας και στις κείμενες διατάξεις για την διαφύλαξη-προστασία του περιβάλλοντος, της αισθητικής των πόλεων και προπαντός της υγείας και της ποιότητας της ζωής των Πολιτών.
Η τήρηση των Κανόνων Καθαριότητας και υγιεινής είναι υποχρέωση όλων μας.

O αρμόδιoς αντιδήμαρχoς
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤOΣ