Ρυθμίσεις οφειλών προς Δήμο Ιθάκης

Σύμφωνα με το νόμο 4611/17-5-2019 (ΦΕΚ 73Α/2Ο19) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς 0.Τ.Α Α’βαθμού, αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Ιθάκης:

Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα από την αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής η μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%

γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%

δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%

ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Προθεσμία υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση των οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν μέχρι και τέσσερεις μήνες από την ισχύ εφαρμογής του παρόντος νόμου 4611/17-5-2019.

Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ιθάκης.