Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Κεφαλονιάς

Σοφία Γαρμπή

Με την δημοσίευση του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α’/17.05.2019) τίθεται σε ισχύ η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ Α` βαθμού. Με τα άρθρα 110 έως 117 προβλέπεται η παροχή ρύθμισης τμηματικής καταβολής, έως 100 δόσεις, για τις οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα. Η ρύθμιση, προβλέπεται πως θα χορηγείται σε υπόχρεους, οι οφειλές των οποίων έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (17.05.2019), ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου.

Οι οφειλές, θα ρυθμίζονται και θα καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, με τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ή σε δόσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 110 του νόμου.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερ. έναρξης ισχύος 17.05.2019) (άρθρο 111 Ν.4611/19).

Με τα υπόλοιπα άρθρα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: α) τα αρμόδια όργανα χορήγησης της ρύθμισης και την καταβολή των δόσεων (άρθρο 112), σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.3463/06, β) την άρση των εισπρακτικών μέτρων (φορολογική ενημερότητα – άρθρο 113 και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης – άρθρο 114), γ) την αναστολή παραγραφής οφειλών (άρθρο 115),

δ) τη δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών / συνυπόχρεων (άρθρο 116) και

ε) τις περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης (άρθρο 117).

H α/δήμαρχος Οικονομικών

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ