Στήριξη της κινητήριας δύναμης του Τουρισμού μας

Από την Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις για την οικονομία της χώρας και κατ’ επέκταση για τα νησιά μας. Δυστυχώς, φέτος ο Μάης εξελίσσεται σε φιάσκο για τους επαγγελματίες του χώρου διότι οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, μείωσαν τις πτήσεις ως προς την συχνότητα, αλλά και την χρονική διάρκεια πτήσεων. Πράγμα που υποδηλώνει την μη ικανοποιητική ζήτηση κι αυτό οφείλεται στην παντελή έλλειψη στρατηγικής και στις ανεπαρκείς δράσεις προβολής, σε σχέση με το εγγύς παρελθόν, τόσο της Περιφέρειας, όσον και των κυβερνώντων γενικότερα.

Για να συνεχίσει λοιπόν ο τουρισμός και στο μέλλον να διαδραματίζει τον ρόλο της κινητήριας δύναμης, αποκτώντας και αναπτυξιακή διάσταση, προτείνουμε:

 • Έμφαση στη σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον Αγροτοδιατροφικό τομέα, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Έρευνα και την Εκπαίδευση.
 • Στήριξη και συντονισμός δράσεων για την προτίμηση των τοπικών προϊόντων απ’ τις τουριστικές επιχειρήσεις Κεφαλονιάς & Ιθάκης – «Αγροτοδιατροφικός πατριωτισμός».
 • Στήριξη Περιφέρειας/Δήμων και των Προορισμών με τεχνογνωσία απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων/δράσεων, που θα μετεξελίξουν το τουριστικό προϊόν των Νησιών μας αξιοποιώντας υλικούς και άυλους πόρους και αναπτύσσοντας τις μορφές τουρισμού εμπειρίας.
 • Ανασχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων με προτεραιοποίηση σε καινοτόμες επενδύσεις σε νέες μορφές τουρισμού και σε επενδύσεις σε νέες κλίνες.
 • Στήριξη υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στους τουριστικούς κλάδους και ειδικά των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων (πχ. Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων υπαίθρου σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία & DMMO) και τη βελτίωση του αποτυπώματος τους, μεμονωμένα ή σε δίκτυα (πχ. δίκτυα με προμηθευτές, ενεργειακές κοινότητες, κοινότητες διαχείρισης υπολειμμάτων τροφών, συστάδες ομοειδών ή όχι επιχειρήσεων για την οργάνωση και καθιέρωση εναλλακτικών εμπειριών κλπ).
 • Εκπόνηση νέων και επιτάχυνση υφισταμένων ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τα Νησιά με έμφαση στην απορρόφηση κονδυλίων (όχι απλώς την ένταξη).

Σε κεντρικό επίπεδο

Το νέο τουριστικό μοντέλο οφείλει να καλύπτει τους παρακάτω στόχους:

 • Ικανοποίηση των καταναλωτών-τουριστών
 • Βιώσιμες και πράσινες επιχειρήσεις
 • Ικανοποιητικά εισοδήματα και «καλές» θέσεις εργασίας
 • Ευημερία και ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες
 • Προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας για τις μελλοντικές γενιές

Για την ανάπτυξη του τουρισμού απαιτείται σήμερα ένα νέο, βιώσιμο, διαφοροποιημένο και ποιοτικά ανώτερο τουριστικό μοντέλο, που θα βασίζεται και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, με ουσιαστική ανάδειξη και ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού. Ως δράσεις υψηλής προτεραιότητας ανά βασικό άξονα προτείνουμε:

 • Θεματικές μορφές τουρισμού – αναδιαμόρφωση τουριστικού προϊόντος

◼︎ Στήριξη των περιφερειών και των προορισμών, με τεχνογνωσία απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων/ δράσεων

◼︎ Επιδότηση τουριστικών γραφείων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, για την οργάνωση και προσφορά πακέτων ειδικών προϊόντων, ιδιαίτερα χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και έντασης εξειδικευμένης εργασίας

 • Χωροταξικός σχεδιασμός- βιώσιμος τουρισμός

◼︎ Ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό

◼︎ Περιορισμός της δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης

 • Επιχειρηματικότητα / χρηματοδοτήσεις

◼︎ Ανασχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, με προτεραιοποίηση των καινοτόμων επενδύσεων σε νέες μορφές τουρισμού και επενδύσεις σε νέες κλίνες μόνο σε μη κορεσμένες περιοχές

◼︎ Στήριξη υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στους τουριστικούς κλάδους, και ειδικά των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

◼︎ Εισαγωγή ισχυρών περιβαλλοντικών κριτηρίων στην κατάταξη των καταλυμάτων

◼︎ Υποστήριξη της δημιουργίας συνεργατικών και πολυμετοχικών σχημάτων, για την αξιοποίηση δημόσιων τουριστικών πόρων και υποδομών και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προϊόντων ειδικών μορφών τουρισμού

 • Τουριστική Κατάρτιση και Απασχόληση

◼︎ Ανασύσταση Φορέα Αρχικής και Διά Βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης, με Περιφερειακά Κέντρα που θα λειτουργούν αποκεντρωμένα, για την κατάρτιση και επανακατάρτιση επιχειρηματιών, εργαζόμενων και ανέργων

◼︎ Σύσταση Παρατηρητηρίου Τουριστικής Κατάρτισης και Απασχόλησης

◼︎ Επέκταση του επιδόματος ανεργίας, σε συσχετισμό με τις συνθήκες που επικρατούν στους επιμέρους προορισμούς

◼︎ Κίνητρα σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους για ενίσχυση της επανακατάρτισης

 • Τουριστική Διακυβέρνηση

◼︎ Το κεντρικό κράτος επικεντρώνεται στον στρατηγικό του ρόλο: την εκπόνηση και τεκμηρίωση της στρατηγικής για τον τουρισμό, με εκτελεστικούς βραχίονες το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και μια νέα δομή τουριστικής εκπαίδευσης και διάχυσης της γνώσης, όπως θα αναδιαρθρωθούν

◼︎ Η αυτοδιοίκηση (περιφέρειες και δήμοι) αναλαμβάνει την επεξεργασία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, που θα στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και στη βελτίωση της ταυτότητας, της διαχείρισης και της προβολής των προορισμών, σε συνεργασία τον ιδιωτικό τομέα.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ

-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ