Στις κάλπες ο τοπικός Ιατρικός Σύλλογος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Αρ. Πρωτ.: 3760/05-09-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και Ιθάκης σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ.Α΄) όπως ισχύουν
 2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία αρχαιρεσιών των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, όπως κοινοποιήθηκε με τα υπ’ αρ. πρωτ.: 12729/27-5-2022 & 13481/26-8-2022 έγγραφά του
 3. Τις από 27/06/2022 και 29/8/2022 αποφάσεις του

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του σε διενέργεια αρχαιρεσιών την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022από 08:30 π.μ. μέχρι τις 18:30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, (Λεωφ. Βεργωτή 21), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:

 1. Εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324, παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4633/2019)
 3. Δύο (2) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.[άρθρο 276 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4965 (ΦΕΚ 162Α/2-9-2022)]
 4. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες διέπεται αυστηρά από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

(ΕΚΛΕΓΕΙΝ)

Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες έχουν:

 1. οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατροί που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση. (ΑΡΘΡΟ 304, παρ 1, περ. β). [Σημ.: Τα εγγεγραμμένα μέλη στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν. (Άρθρο 293, παρ 2.)]
 2. όσοι δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 304, παρ 2 περ. γ)
 3. όσοι έχουν εξοφλήσει την εισφορά του τρέχοντος έτους 2022 οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών δηλαδή έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 3 μ.μ. (Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που εξοφλήσουν την εισφορά τους ηλεκτρονικά όπως αποδεικνύεται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα) (ΑΡΘΡΟ 304, παρ 2, α)
 4. με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. (297/07-09-2022) θα γίνει αποδεκτή η επιστολική ψήφος για τα μέλη του Συλλόγου από την Ιθάκη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

(ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ)

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου έχουν τα μέλη που:

 1. είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Δηλ.: εξόφληση εισφοράς έτους 2022 έως την Πέμπτη 15/09/2022, ώρα 2 μ.μ ΑΡΘΡΟ 304, παρ 2
 2. δεν έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου (εκτός από την ποινή της επίπληξης) ή άλλο αρμόδιο όργανο ή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και 67 Π.Κ. (Η απαγόρευση ισχύει για μια πενταετία από την τιμωρία. Σε περίπτωση τελεσίδικης αθώωσης νωρίτερα, αυτοδίκαια επανακτάται το δικαίωμα αυτό) (άρθρο 304, παρ 2)
 3. δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 304, παρ 2)
 4. δεν έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα. (Αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, τελεσίδικη αθωωτική απόφαση) (άρθρο 304, παρ 2)
 5. αν εκτεθούν ως υποψήφιοι εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. (Παρ 1,2,4 άρθρου 279)
 6. αν εκτεθούν ως υποψήφιοι του Πειθαρχικού Συμβουλίου, (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλη) να έχουν ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο ιατρικό σύλλογο. (Άρθρο 324 παρ.2 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4633/2019)
 7. Τα εγγεγραμμένα μέλη στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι. (Άρθρο 293, παρ 2.)

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1.Οι υποψήφιοι εντάσσονται είτε σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι. (Άρθρο 305 παρ. 1).

2.Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων. [Άρθρο 305 παρ. 1]

3.Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. (Άρθρο 305 παρ. 1).

4.Η ανακήρυξη υποψηφίων για τα όργανα του ΙΣΚ ενεργείται κατόπιν αίτησης των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων υποβαλλόμενης στην Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 2 μ.μ..(Άρθρο 305 παρ. 2). Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από την οικονομική τακτοποίηση όλων των υποψηφίων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων. Άρθρο 305 παρ. 3

5.Όσον αφορά στους συνδυασμούς,η αίτηση υπογράφεται από όλουςτους υποψηφίουςτου συνδυασμού και υποβάλλεται πρωτότυπη. (Άρθρο 305 παρ. 2). Δύναται δε να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συνδυασμού.

6.Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου θα ανακηρύξει με έγγραφη ανακοίνωση τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Συλλόγου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.iskefa.gr),. (Άρθρο 305 παρ. 2).

7.Ο κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος ορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο, με έναν (1) αναπληρωτή, από τους ιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος παρίσταται στο χώρο της ψηφοφορίας. (Άρθρο 306 παρ 5).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ώρα 2 μ.μ.
 • 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Λήξη προθεσμίας εξόφλησης εισφοράς για απόκτηση δικαιώματος ψήφου, ώρα 3 μ.μ.
 • 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Αρχαιρεσίες ΙΣ Κεφαλονιάς και Ιθάκης από ώρα 08:30 π.μ. μέχρι 18:30 μ.μ., Τόπος: Λεωφ. Βεργωτη 20, Αργοστόλι.
 • Πληροφορίες: ΙΣ Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ωράριο Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη 16:00-20:00 μ.μ. Πέμπτη-Παρασκευή 10:00-14:00μμ, Τηλ.: 26710-25965, e-mail: iskefalonias@gmail.com

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ             ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο iskefalonias@gmail.com.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

    Η  Πρόεδρος                                                                 Ο ΓΕΝ.  Γραμματέας

 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ                                                   ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ