Συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Αργοστολίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Αργοστολίου με την 212/2020 απόφασή του ενέκρινε την έναρξη διαδικασίας, βάσει των άρθρων 76 του ν.3852/2010 και 78 &1 του ν.455/2018, για τη Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας που ψηφίστηκε με την αναφερόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

Η Επιτροπή Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα & τα προγράμματα δράσης του δήμου. Καθώς και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτήν από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων του δήμου, μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος και διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 77 του ν.4172/ 2013.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να αποτελείται από τριάντα πέντε (35) έως πενήντα πέντε (55)  μέλη, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Εξ αυτών, είκοσι πέντε (25) έως σαράντα (40) μέλη, είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας των κατηγοριών α έως θ της κατωτέρω παραγράφου και τα υπόλοιπα δημότες σε αναλογία ενός τρίτου (1/3)  με τους φορείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης της οποίας αποτελεί μέλος είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και να εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις εξής κατηγορίες:

α) των τοπικών εμπορικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και 

ι) δημότες.

Οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι ενεργοί. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ανωτέρω φορείς και δημότες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης στην ηλεκτρονική σελίδα του δήμου και στον τοπικό τύπο. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου είτε καταθέτοντας τη σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του δήμου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimsimkef@gmail.com.  Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).

Ευελπιστούμε πως η ανταπόκριση θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το Δήμο μας. 

Ο γενικός γραμματέας

Νικόλαος Φραντζής

Πληροφορίες και αντίγραφο της 212/ 2020 απόφασης Δ.Σ. παρέχονται από το γραφείο δημοτικού συμβουλίου, Δημαρχείο, Πλ. Βαλλιάνου,  τηλ. 2671360158.