Συνεδριάζει η ΠΕΔΙΝ στη Ζάκυνθο

Αλ. Παρίσης

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) συνεδριάζει σήμερα και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο Ζακύνθου, Αίθουσα Συσκέψεων, 2ος Όροφος, Πλατεία Σολωμού 1 στη Ζάκυνθο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. α) Συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας Δήμων (Π.Ο.Ε.Δ.) για τις Νησιωτικές Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού–Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού -Πιλοτική λειτουργία.»

β) Συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ για «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμων Ιονίων Νήσων-Καταγραφή δικτύων δημοτικού φωτισμού μικρών νησιών»

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων» της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κίνδυνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

  1. α) Ενημέρωση για την πραγματοποίηση Δράσεων του Έργου 4PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

β) Ενημέρωση για την υλοποίηση δράσεων του Έργου CRAFT LAB στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. α) Έκδοση σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας των Πρακτικών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716».

β) Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς