Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σοφία Γαρμπή αντιδήμαρχος Οικονομικών

Η Οικονιμκή Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» για την συζήτηση και λήψη απόφασης σταβπαρακάτω 20 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Aσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 4/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

2) άσκηση αίτησης ακύρωσης & αίτησης αναστολς και ορισμός δικηγόρου.

Εισηγήσεις: Νομική Υπηρεσία

3) έγκριση Ι Πρακτικού ( β’ απόσπασμα) Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΛΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ».

4) έγκριση ΙI Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την Υπηρεσία «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis για το έτος 2019». 5) έγκριση ΙΙ Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019. Εισηγήσεις: Επιτροπές ∆ιαγωνισμών.

6) Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την « Προμήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

7) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ∆ημοτικού Οδικού ∆ικτύου ∆ήμου Κεφαλλονιάς».

8) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισμού Βλαχάτων»

9) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάμης»

Εισηγήσεις: Επιτροπή ΜΗ. ΜΕ. ∆.

10) Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 6

την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ημοτικού Οδικού ∆ικτύου ∆ήμου Κεφαλλονιάς».

11) Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου«Αποπεράτωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας Οικισμού Βλαχάτων»

12) Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης «∆ράσεις Προστασίας & ανάδειξης Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆. Ε Σάμης»

Εισηγήσεις: Τεχνική Υπηρεσία

13) έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής σε Υπόλογο Υπάλληλο για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) ∆ήμου για το 2019.

14) Αποκατάσταση Παγίας Προέδρου ∆ημοτικής Κοινότητας Σάμης οικ. έτους 2018.

15) Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Υπαλλήλων ∆ημοτικών Ενοτήτων έτους 2019.

16) έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.

17) έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού ∆ Τριμήνου 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆.Σ.

18) 2η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ∆ήμου Κεφαλλονιάς έτους 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο.

19) Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ∆ήμου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης οικ. έτους 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆.Σ

Εισηγήσεις: Οικονομική Υπηρεσία.

20) Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες –Ανακαινίσεις τουαλετών ∆ημοτικού Σχολείου Ομαλών».

Εισήγηση: Πρόεδρος

H πρόεδρος

Σοφία Γαρμπή

Α/∆ήμαρχος Οικονομικών