Συνεδριάζει σήμερα η Οικονoμική Επιτροπή

Σοφία Γαρμπή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα 4η ∆εκεμβρίου και ώρα 1 μ.μ. στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».

Τα θέματα που θα συζητηθού είναι:

 1. Aσκηση ένστασης κατά Πράξεων Επιβολής Πρόσθετου Τέλους και Πρόσθετης Επιβάρυνσης.
 2. Μη άσκηση ένδικου μέσου έφεσης.
 3. Μη άσκηση ένδικου μέσου έφεσης.
 4. Μη άσκηση ένδικου μέσου έφεσης.
 5. Μη άσκηση ένδικου μέσου έφεσης.
 6. Ορισμός ∆ικηγόρου για άσκηση αγωγής.
 7. Aσκηση έφεσης και ορισμός δικηγόρου. Εισηγήσεις: Νομική Υπηρεσία.
 8. Κατάρτιση των όρων της Φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών (μετάλλου, σιδήρου, σύμμεικτου και αλουμινίου) ∆ήμου Κεφαλλονιάς. Εισήγηση: ∆/νση Καθαριότητας.
 9. Eγκριση απόδοσης λογαριασμού Υπολόγου Εντάλματος Προπληρωμής για επέκταση ΦΟΠ.
 10. Eγκριση απόδοσης λογαριασμού Υπολόγου Εντάλματος Προπληρωμής για την έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων.
 11. Eκδοση Εντάλματος Προπληρωμής Υπαλλήλου για την σύνδεση του ∆ημοτικού Γηροκομείου στο ∆ίκτυο ∆ιανομής Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε.
 12. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ∆ημοτικής Ενότητας Παλικής».
 13. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων –μηχανημάτων του ∆ήμου Κεφαλλονιάς έτους 2019».
 14. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του ∆ήμου Κεφαλλονιάς έτους 2019».
 15. 15η Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο. Εισηγήσεις: Οικονομική Υπηρεσία.
 16. Eγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για Υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων και Μηχανημάτων έργου ∆ήμου Κεφαλλονιάς.
 17. Eγκριση Πρακτικού Ι (β απόσπασμα) Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Επισκευή πρώην ∆ημαρχείου Ληξουρίου». Εισηγήσεις: Επιτροπές ∆ιαγωνισμού.
 18. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆ημοτικής Κοινότητας Ομαλών». Εισήγηση: Πρόεδρος

H πρόεδρος

Σοφία Γαρμπή

Α/∆ήμαρχος Οικονομικών