Συνεδριάζει σήμερα (12.00) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σοφία Γαρμπή αντιδήμαρχος Οικονομικών

Η 26η τακτική́ συνεδρί́αση της Οικονομική́ς Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώ́ρα 12:00 το μεσημέ́ρι στο ∆Δημοτικό Θέ́ατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» για την συζή́τηση και λήψη αποφά́σεων στα παρακάτω θέματα της ημερή́σιας διά́ταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατά́ξεις παρ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87) :

1. Εγκριση ά́σκησης αγωγής αναγνώ́ρισης ακυρότητας μί́σθωσης και από́δοσης ακινήτου. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσί́α

2. Έγκριση δαπανών και διά́θεση πιστώσεων Προϋ̈πολογισμού́ οικ. Έτους 2017.

3. Έγκριση αναγκαιότητας δαπανών 2017.

Εισηγήσεις: Οικονομική Υπηρεσί́α

4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού́ για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έ́τους 2017 Δημοτικής Ενό́τητας Αργοστολίου και των Νομικών του Προσώπων»

Εισήγηση: Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Εγκριση των 433-435-437-439 και 441 αποφάσεων Δημά́ρχου. (Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτάκτων αναγκών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν από 13 έως 20 Αυγούστου 2017)

Εισήγηση: Πολιτική Προστασί́α.

6. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ κατάρτισης των όρων δημοπράτησης και έ́γκριση τευχών δημοπρά́τησης της μελέτης με τίτλο «Επισκευή Δημοτικού́ Θεά́τρου Ληξουρίου»

7. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ κατάρτισης των ό́ρων δημοπράτησης και έ́γκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Επισκευή́ πρώην Δημαρχείου Ληξουρίου»

8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έ́ργου «Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών Δημοτικής Ενότητας Παλικής» σύμφωνα με το ά́ρθρο 15 του Προεδρικού ∆Δ/τος 171/1987.

Εισηγήσεις: Τεχνική Υπηρεσία .

9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έ́ργου «Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου» σύμφωνα με το ά́ρθρο 15 του Προεδρικού Δ/τος 171 /1987.

10. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έ́ργου «Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών Δημοτική́ς Ενότητας Ερίσου» σύμφωνα με το ά́ρθρο 15 του Προεδρικού Δ/τος 171/1987.

Εισηγήσεις: Πρόεδρος.

H πρόεδρος

Σοφία Γαρμπή αντιδήμαρχος

Οικονομικών