Συνεδριάζει στην Κέρκυρα η ΠΕΔΙΝ

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Ιονίων Νήσων Αλέξανδρος Παρίσης, δήμαρχος Κεφαλονιάς, κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, σήμερα Τετάρτη 9 Μαΐου και ώρα 8.30’ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Εκδοση λευκώματος ιστορίας και προβολής Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Εξειδίκευση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 (9η Φάση).

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Υποβολή πρότασης Εργου «CULTURALION | NATURALION» – «Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Διαδρομών, Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης και Προώθηση Όλων για την Προσέλκυση Επισκεπτών με Στόχο την Ενίσχυση του Τοπικού Τουριστικού Προϊόντος και την Προώθηση του Δωδεκάμηνου Τουρισμού των Ιονίων Νήσων.» στο Ε. Π. Ιονίων Νήσων, Πρόσκληση ΙΟΝ49.

Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Υποβολή πρότασης Εργου NAVIS – «Cultural Port» – «Πολιτιστικό Λιμάνι Αδριατικής Ιονίου» στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-Β Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020».

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕΔ-ΙΝ 2018.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Εγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς