Συνεδριάζει στην Κέρκυρα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ)

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων συνεδριάζει σήμερα και ώρα 2 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 1. α) Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

β) Υλοποίηση σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού-Πιλοτική λειτουργία.» Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκρισης υλοποίησης του έργου «4Plus» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

β) Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκρισης υλοποίησης του έργου «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Απολογισμός – προγραμματισμός δράσεων και προμήθεια εξοπλισμού του Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης και του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Εισηγητής: Γ. Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 2. α) Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση παραδοτέων, συνολικού προϋπολογισμού 45.900,00€ για το έργο «CRAFT LAB – Residences on the way from products to the Adri-Ionian design» (Εργαστήρια Τέχνης – Διαδρομή από τα προϊόντα στο σχέδιο της Αδριατικής- Ιονίου) στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

β) Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση παραδοτέων, συνολικού προϋπολογισμού 45.135,00€ για το έργο «4Plus» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

γ) Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση παραδοτέων, συνολικού προϋπολογισμού 9.466,00€ για το έργο «4Plus -Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All» (Ευαισθητοποίηση του κοινού, Ετοιμότητα, Συμμετοχή και Συντονισμός για μια Πολιτική Προστασία για όλους) στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Εισηγητής: Αθανάσιος Πεττούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Συμμετοχή ΠΕΔ-ΙΝ στην 1η Κοινή Διάσκεψη – Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, Πόλεων και Πανεπιστημίων, με τίτλο «ROOTS and PATHS – Past, Present and Future for the Adriatic-Ionian Region» (Διαδρομές και Μονοπάτια – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου) από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο Σπλιτ (Κροατία). Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.
 2. Ορισμοί για το έργο «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»: α) Ομάδας Έργου β) Επιτροπής Διαγωνισμού με τους αναπληρωτές τους γ) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και δ) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ
 3. Ορισμοί για το έργο «4Plus» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020: α) Ομάδας Έργου β) Επιτροπής Διαγωνισμού με τους αναπληρωτές τους γ) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και δ) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ
 4. α) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών β) Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 5. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 6. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 7. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς