Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς: 4 προσλήψεις για καθαρισμό 4 Σχολείων

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ /σης Δήμου Κεφαλονιάς, με βάση τις υπ αριθμ 33/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, θα προβεί σε σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου με 04 (τέσσερα) άτομα, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2018 έως 30/06/ 2019 και 01/09/2019 έως 30/06/2020 (Συνολική διάρκεια για κάθε άτομο, είκοσι-20- μήνες) και αντικείμενο έργου τον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων των κάτωθι σχολείων:

 •  1ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου, ένα -01- άτομο
 •  3ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου, ένα -01- άτομο.
 •  Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών, ένα -01- άτομο
 •  Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων, ένα -01- άτομο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν σε κλειστό- σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) τις 20 Aυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία των Δ/ντών των ως άνω αναφερόμενων Δημοτικών Σχολείων και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στο Ληξούρι και Αργοστόλι

Προσόντα υποψηφίων: Οι υποψήφιοι/υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 •  Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 •  Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα μας.
 •  Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 •  Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 •  Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 •  Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατ’ ελάχιστον)

Αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει από τις ορισμένες με την αριθμ. 33/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Κεφαλονιάς 3μελής επιτροπές αξιολόγησης και οι υποψήφιοι θα καταταχθούν με σειρά εξιολόγησης σύμφωνα με τα ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2018 έως 30/06/ 2020 (συνολική διάρκεια είκοσι -20- μήνες) και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει αιθουσών σχολείου (διδασκαλίας και εργαστήρια) που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ. ΒΙ.Μ. (Φορέας Χρηματοδότησης).

Ο Πρόεδρος

Σχολικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ