Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΠΣΚΙ στις 4ή 5 Ιουνίου 2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4-6-2017 και ώρα 19:00’ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Α.Κ./ Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

❶ Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό(άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

❷ Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

❸ Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

❹ Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού 2016.

❺ Έκθεση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2017.

❻ Συζήτηση και έγκριση προτάσεων που θα υποβληθούν από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και τα σωματεία

❼ Άλλα θέματα

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή Δευτέρα 5-6-2017 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.