Τα ντόπια επιλέξιμα βοσκοτόπια

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθορίζονται οι προδιαγραφές για τη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) για τις ιδιωτικές και δημόσιες Βοσκήσιμες εκτάσεις ώστε, να ξεκαθαριστεί το τοπίο με τους επιλέξιμους ή μη Βοσκότοπους, το οποίο δημιούργησε τα τεράστια προβλήματα στις Επιδοτήσεις των ντόπιων Κτηνοτρόφων του 2013 και του 2014.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση «οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών Δ.Σ.Β. στοχεύουν στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του Βοσκότοπου με έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την αειφορική κάρπωση του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου.

Στόχος των προσωρινών Δ.Σ.Β. είναι η απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των Βοσκότοπων πανελλαδικά με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει καταγραφή της επιφάνειας τους, ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός της βοσκοϊκανότητάς τους και η αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, ώστε να γίνεται ορθολογική και βασισμένη σε επιστημονικά κριτήρια διαχείριση».

Στην ουσία, όμως, θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια για την επιλεξιμότητα ήμη των υπό εξέταση εκτάσεων, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν Επιδοτήσειςκαι με τη νέα ΚΑΠ.

Από τον

Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης