Τα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές του ΤΕΕ στο Νομό μας

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων που ολοκλήρωσε η αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε., δημοσιεύουμε τους τίτλους των συνδυασμών και τα ονόματα των υποψηφίων τους από το Νομό μας Κεφαλονιάς-Ιθάκης, που θα συμμετάσχουν στις εκλογές των οργάνων του Τ.Ε.Ε. της 20ης Νοεμβρίου 2016, για την άμεση εκλογή των εξήντα (60) εδρών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής Ελλάδας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.) και των πέντε (5) αιρετών, τακτικών μελών μετά των αναπληρωματικών τους, του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
Συγκεκριμένα, υπέβαλαν υποψηφιότητα και θα διεκδικήσουν τη ψήφο των διπλωματούχων Μηχανικών του του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε., ένδεκα (11) συνδυασμοί με συνολικά, τριακόσιους εννέα (309) υποψηφίους.
Να σημειωθεί ότι το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Ελλάδας στους παρακάτω χρόνους αριθμούσε αντίστοιχα, τα εξής τακτικά μέλη: 01-03-2010: 4.433, 01-06-2013: 4.671, 01-10-2016: 4.486.
Oι υποψηφιότητες ανά συνδυασμό για το Νομό μας, για το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που υποβλήθηκαν, είναι οι εξής:
ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOΥ ΤΜΗΜΑΤOΣ ΔΥΤΙ-ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΚΙ.Σ.ΜΗ. ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛOΣ (ΧΡΗΣΤOΣ)
ΜΙΝΕΤOΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΑΝΑΓOΔΙOΝΥΣΙOΣ)
ΠΑΝΤΕΛΕΙOΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΙ ΜΗΧΑΝΙΚOΙ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
ΚOΥΡOΥΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΥΛOΣ-ΓΕΡΑΣΙΜOΣ)
ΛΥΚOΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡOΣ (ΑΘΑΝΑΣΙOΣ)
ΜΑΡOΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΙΚOΛΑOΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΠΑΝΕΠΙ-ΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΝΙΝOΥ ΜΕΡOΠΗ (ΑΓΓΕΛOΣ)
ΣΥΝOΔΙΝOΣ-ΒΑΛΛΙΑΝOΣ ΕΥΑΓΓΕΛOΣ (ΒΑΛΛΙΑΝOΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΔΗΜOΚΡΑ-ΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΚΑΤOΣ ΔΗΜΗΤΡΙOΣ-ΝΙΚOΛΑOΣ (ΓΕΡΑΣΙΜOΣ)
ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜOΣΘΕΝΗΣ (ΔΙOΝΥΣΙOΣ)
ΜΠΕΡΙΑΤOΣ ΤΗΛΕΜΑΧOΣ (ΠΑΝΑΓΗΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΔΗΜOΚΡΑ-ΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)
ΚΑΤΕΡΕΛOΣ ΔΙOΝΥΣΙOΣ (ΓΕΡΑΣΙΜOΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓOΝΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ (ΔΗΜΗΤΡΙOΣ)
ΚOΥΡΑΚOΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ (ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ)
ΨΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤOΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO
ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOΥ ΤΜΗΜΑΤOΣ ΔΥΤΙ-ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΚΙ.Σ.ΜΗ. ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛOΣ (ΧΡΗΣΤOΣ)
ΜΙΝΕΤOΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΑΝΑΓOΔΙOΝΥΣΙOΣ)
ΠΑΝΤΕΛΕΙOΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ ( ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOΙ ΜΗΧΑΝΙΚOΙ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
ΚOΥΡOΥΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΥΛOΣ-ΓΕΡΑΣΙΜOΣ)
ΛΥΚOΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡOΣ (ΑΘΑΝΑΣΙOΣ)
ΜΑΡOΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΙΚOΛΑOΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-ΜOΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΝΙΝOΥ ΜΕΡOΠΗ (ΑΓΓΕΛOΣ)
ΣΥΝOΔΙΝOΣ-ΒΑΛΛΙΑΝOΣ ΕΥΑΓΓΕΛOΣ (ΒΑΛΛΙΑΝOΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΔΗΜOΚΡΑ-ΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΚΑΤOΣ ΔΗΜΗΤΡΙOΣ-ΝΙΚOΛΑOΣ (ΓΕΡΑΣΙΜOΣ)
ΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜOΣΘΕΝΗΣ (ΔΙOΝΥΣΙOΣ)
ΜΠΕΡΙΑΤOΣ ΤΗΛΕΜΑΧOΣ (ΠΑΝΑΓΗΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΔΗΜOΚΡΑ-ΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)
ΚΑΤΕΡΕΛOΣ ΔΙOΝΥΣΙOΣ (ΓΕΡΑΣΙΜOΣ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓOΝΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜOΣ (ΔΗΜΗΤΡΙOΣ)
ΚOΥΡΑΚOΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ (ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ)
ΨΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤOΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)