Τα σύνορα της καρδίας του κυρίου Erdogan

Εἰς το πρόσφατον παρελθόν, ο Πρόεδρος της Τουρκίας κύριος Erdogan εκμυστυρεύθηκε  ἐπανειλιμένως  και δημοσίως τους ψυχολογικούς του πόνους, καί τα συνορα της καρδίας του τα οποία ευρίσκονται στήν Θεσσαλονίκη!!!  Θεωρώ καθήκον μου να υπενθυμήσω εἰς τόν κύριον Προεδρον τής γείτονος χώρας ότι η Θεσσαλονίκη είναι Ελλάδα, καί Ελλάδα σημαίνει αέναον φώς. Τοιούτον φώς καθίσταται εκτυφλωτικόν διά τόν Τούρκον Πρόεδρον καί τόν λαόν του το οποίον δέν θα δυνηθούν να αντιμετωπίσουν καί, ώς ἐκ τούτου, κυνδυνεύουν από μόνιμην τύφλωσιν.

Διά τούτον, θα ἐσυνιστούσα στόν Τούρκον Πρόεδρον καί τόν φιλομαθή λαόν του νά ἀναζητήσουν τα σύνορα της καρδιάς των πρός Ἀνατολάς, καί ολίγον βορειότερον, συγκεκριμένα στήν Μογγολίαν ἀπό τήν οποίαν και προέρχονται… Ἐκεί θα είναι πλέον ασφαλείς διότι δέν ύπάρχει φώς κι ἐτσι δέν θα κυνδυνεύουν απο τύφλωσιν. Επιπροσθετως, θα ήθελα να ενημερωσω τον κυριον Προεδρον οτι τα συνορα της δικης μου καρδιας ευρισκονται εἰς την Κωνσταντινούπολιν, τον Πόντον, και την Ἐλληνικην Ἰωνιαν την οποίαν αὐτός ἀποκαλεί Τουρκία, και ἐκατοικήθη διά πρώτην φοράν απο τούς Πρωτοέλληνες Πελασγούς το ετος 9.560 π.χ.

Ἐπιβάλεται ὀπως ο πολυχρονεμένος μας μελετήση την Ἑλληνικήν ίστορίαν καλὐτερα, και εις βάθος χρόνου. Οὐτως, θα κατανοήση τα γεγονότα ως ἐχουν, και ἰσως παύση να ενοχλεί τον κόσμον, και να ὐποφέρει από ψυχολογικές ἀνησυχίες και πόνους!!! Καλόν δρόμον κύριε πρόεδρε, και να μη λησμονείτε οτι εδώ εἰναι Ελλαδα, τόπος σκληρός δια τους κατακτητές, η Αρχή καί το Τέλος, και το αιώνιον Φώς αὐτου του κόσμου. Ἐκεί που θα πάτε, μη λησμονείτε οτι το φώς τυφλώνει αὐτούς που δεν το ἐχουν συνηθήσει, δεν πεθαίνει, κύριε πρόεδρε!

Προσφάτως, ἐτόλμησεν ο Σουλτάνος, και ὀρισμενοι ἐκ των ὐπουργών του, να ἀναφερθούν εἰς το ὀνομα “Γαλάζια Πατρίδα.” Ισως, ἐάν εἰχαν ἐπίγνωσιν τών λόγων των, νά μή ἐκαναν τοιούτα τραγελαφικά ἀτοπήματα. Λοιπόν, πολυχρονεμένε μας  Σουλτάνε, η μόνη χώρα η οποἰα ονομάζεται ἐπαξίως Γαλάζια Πατρίδα, από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι ἠ Ἐλλάς. Και τούτον διότι είναι η μόνη χώρα η οποία περιβρέχεται από τις γαλάζιες της θάλασσες και ο λαός της ἀπολαμβάνει τόν γαλανόν της οὐρανόν με τα ἀπειρα ἀστέρια τα οποία μαρτυρούν την πανάρχαια προέλευσή του.

Ἐπι πλέον, μελετώντας την μακραίωνη ἰστορία και τον μοναδικόν πολιτισμόν της Ἐλλαδος θα πληροφορηθείτε οτι οι Ἑλληνες διαβάζουν το Μεγάλο Βιβλίον της Θάλασσας, και ἰδιαιτέρως του Αἰγαίου, 25,000 ἐτη πρό Χριστού. Το Αἰγαίον ἀνήκει στήν Ἐλλάδα, και δεν εἰναι ἀντικείμενο συζητήσεως και διαπραγματεύσεων. Ἐσείς κύριε Σουλτάνε προσπαθείτε να δημιουργήσετε θέματα ἀνύπαρκτα με την Ἑλλαδα. Πάγια τακτική σας δια την δημιουργίαν καταστάσεων οι οποίες θα ἱκανοποιησουν τις ὀρέξεις και φιλιδοξίες σας. Ἡ Ελλάς, δεν ἐχει προβλήματα με τους γείτονες της. Ὁστις νομίζει οτι ἐχει, ἀς τα επιλύσει μόνος του και να μη ἐμπλέκει την Ἑλλάδα δια να δημιουργήσει ἀνύπαρκτα θέματα. Δεν ὑπάρχουν περιθώρια διαπραγματεύσεων δια τίποτε ἀπολύτως.

Το τι σημαίνει Ἑλλάς, και το ὑπέρτατον μεγαλείον, γνώσιν και αἰγλην τα οποία κρύβει αὐτή η λέξις, δεν ἐδυνηθήκατε να κατανοήσετε και να ἐκτιμήσετε ποτέ, και αυτό ἀποδεικνύεται απο τους βανδαλισμούς, τις καταστροφές, λεηλασίες και σφαγές που επιτελέσατε κατά την διάρκειαν της παρουσίας σας εις αυτόν τόν ἱερόν τόπον. Οὒτε την Ἀκροπολην, το μεγαλύτερον μνημείον της ἀνθρωπότητος, δεν εἰχατε την γνώσιν να ἐκτιμήσετε και να διαφυλάξετε. Το Αἰγαίον και τα νησία του, τα οποία τόσον ἐλαφρά τη καρδία σφετερίζεσθε, σαν τον κλέφτη ο ὁποίος ὁραματίζεται να ἐπιστρέψει στόν τόπον του ἐγκλήματος δια να πάρει οτι ἐχει ἀπομείνει, ειναι Ἑλληνική θάλασσα η οποία περιβρέχει τα πολυάριθμα νησιά της ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, και θα παραμείνουν Ἑλληνικά ὁσον ὑπάρχει κόσμος.

Θα ἠτο φρόνιμον λοιπόν να προσγειωθεί ο νέος “Σουλτάνος“, και να μη είναι και τόσον πολύ σίγουρος δια την ὑπεροχήν της χώρας του. Ἀλλωστε, ἐχει κάποιος ὑπεροχή ὁταν εἰναι αὐτόφωτος, οχι ἑτερόφωτος. Μελετώντας την ἱστορίαν θα διδαχθεί οτι οι Ἑλληνες πάντα συνέτριψαν στρατούς με συντριπτικήν στρατιωτικήν ὑπεροχήν. Τούτο διότι πάντοτε ἐβασίσθηκαν στην πνευματικήν των υπεροχήν, και την ἰδεαν της Ἑλευθερίας η οποία τους ἐνέπνευσε την ἐνοια Δημοκρατίας την οποίαν και ἐδημιούργησαν.

Ἑαν ἀνατρέξει ο κύριος Πρόεδρος στο εγγύς παρελθόν, θα διαπιστώση οτι το ἐτος 1940, ἑπτά ἑκατομύρια Ἑλληνες με όλιγάριθμον στρατόν, κατετρόπωσαν ταυτοχρόνως 8.000.000 Ἰταλικές ξιφολόγχες, τους Ἀλβανούς, και Βουλγάρους, και στήν συνέχειαν την Γερμανικήν μηχανήν. Να ενθυμείται ο κύριος Πρόεδρος ὁτι οι Ἑλληνες, ὁντες θαλασσοπόροι ἀπο ἀρχαιοτάτων χρόνων, διατηρούν πάντοτε την Ναυτικήν των ὑπεροχήν, η δε Ἑλληνική Πολεμική Ἀεροπορία ὑπηρετείται απο παράτολμα γεράκια τα ὁποία εἰναι ἀκαταμάχητα, καί προσφάτως, διά μίαν ακόμη φοράν, ἐπαξίως ἐθεωρήθηκαν ως η καλύτεροι Πολεμικοί Ἀεροποροι τού κόσμου ἀπό τούς συμμάχους μας. Εἰναι σημαντικόν ἐπισης να κατανοήση οτι η τεχνολογία είναι τόσον ἀποτελεσματική ὁσον οι ἀνθρωποι που την διαχειρίζονται. Οι Ἑλληνες Ἁεροπόροι ἡτο ἀκαταμάχητοι ὁταν ἐμάχοντο με ἐλάχιστα μονοκινητήρια ἀεροπλάνα ἐναντίον των Γερμανών και Ἰταλών πιλότων. Δεν θα ήθελε κανένας να τους ἀντιμετωπίση χειριζόμενους μαχητικά F16 διότι ζούν και δρούν πιστεύοντας στα ἰδανικά των προγόνων μας. “Μητρός τε και Πατρός, και των ἀλλων προγόνων ἀπάντων, τιμιότερον ἐστίν η Πατρίς”.