Τηλεδιάσκεψη του Δ. Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Ιονίων

Ρ. Κράτσα

Με μια σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούν στην λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση έργων – μελετών – προμηθειών και υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων συνεδριάζει σήμερα και ώρα 12:00, μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη εκ των οποίων τρία απο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δηλαδή την Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Πρόεδρο) τον Σπύρο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη ΣΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας (Αντιπρόεδρο), την Κατερίνα Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πολιτισμού (Μέλος) και τέσσερις Δημάρχους δηλαδή Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Θεόφιλο Μιχαλάτο, Δήμαρχο Αργοστολίου (Γραμματέα ΔΣ), Νικήτα Αρετάκη, Δήμαρχο Ζακύνθου, Κώστα Λέσση Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας.

Σημαντικότερα θεματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

•Η λήψη απόφασης σχεδίου προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου έτους 2020 και απόφαση περί σύγκλισης ΓΣ για τελική έγκριση προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου έτους 2020. 

•Η λήψη απόφασης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για την υλοποίηση των πράξεων “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας” και “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Κεφαλονιάς”. 

•Η λήψη απόφασης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υπηρεσίας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων – μελετών – προμηθειών και υπηρεσιών.

•Η λήψη απόφασης για έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ και απόφαση περί σύγκλισης ΓΣ για τελική έγκριση του εν λόγω κανονισμού.