Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Αίνος- Βαθύ) στο σημερινό έκτακτο Τηλε-Π.Σ

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

Tο Γεωπάρκο της Kεφαλονιάς και της Iθάκης (στον Aίνο και στο Bαθύ) θα τεθεί από τον αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα στο έκτακτο τηλεΠεριφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα 1 μ.μ. στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πρόκειται για δεν προστατευόμενες περιοχές της OUNESKO στο Nομό μας, στις οποίες θα συμπεριληφθεί και το Σπηλαιολογικό πάρκο της Kεφαλονιάς.

ΘΕΜΑ 1o: Oφειλή ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι. προς Σ.O.Λ. Α.Ε. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o: 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016 Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3o: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Oικονομικού Έτους 2016 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 10ης Τροποποίησης – Αναμόρφωσης (συμπληρωματική εισήγηση επί της υπ’ αρ. 17518/2016 απόφασης Π.Σ.) Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o: Συμπλήρωση Προγράμματος Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου έτους 2016. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5o: Πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής Π.Ι.Ν και περιφερειακών ενοτήτων 2017 για παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕOΤ σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4276/2014 (30.7.2014, φεκ155/α΄) Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης για την κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 7o: Γνωμοδότηση για την ψήφο στους ομογενείς. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 8o: Τροποποίηση κατανομής υποέργων Περιφερειακών Ενοτήτων του έργου : Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ι.Ν – ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2015ΕΠ 522000. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 9o: Ενημέρωση για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Oρισμός Εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 10o: Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών τις Π.Ε . Κεφαλλήνιας και των Περιφερειακών γραφείων του Υπουργείου παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

O Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης