Το Νοσοκομείο ζητά Παθολόγο

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο στο Αργοστόλι ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ιατρού Παθολόγου με καθεστώς έκδοσης απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου και για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο ενδιαφερό́μενος επιλεγμέ́νος ιατρό́ς θα υπογρά́ψει σχετική σύ́μβαση Παροχηής Υπηρεσιώ́ν με το Νοσοκομεί́ο έ́ναντι συνολικηής αμοιβής 2.466 ευρωώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομέ́νων των νό́μιμων κρατή́σεων.