Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και το έργο δρόμος Μπαστούνι- άγαλμα Καββαδία στο Δημ. Συμβούλιο

Γερ. Παπαναστασάτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 5.30 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα περαιτέρω 27 θέματα Ημερίσιας Διάταξης:

1. Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στο σχέδιο Επιμορφωτικής Δράσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου (Ιακωβάτειος) για την λειτουργία της κινητής μονάδας προς τα σχολεία της Επικράτειας του νησιού (άρθρο 96 Ν. 3852/2010)

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Μοσχονάς

2. Έγκριση Σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Δήμου Κεφαλλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC” για την πρόσβαση Α. με Α. στις παραλίες του Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

3. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Μοσχονάς

4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2017 (αριθμ.3/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

ΕΙΣ: Δήμαρχος κ. Α. Παρίσης 5. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ΄ δόση 2016) – Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

6. Έγκριση της αριθμ. 108/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ Α. Κωνσταντάκης

7. Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017»

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

8. Έγκριση για τη μίσθωση από τον Δ. Κεφ/νιάς ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

10. Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Κεφ/νιάς στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης των δανείων από το Τ.Π. και Δανείων

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

11. Διάθεση ποσοστού 12% των εσόδων της ΣΑΤΑ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

12. Έγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

13. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κεφ/νιάς 2017-2018» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

14. Ανάκληση της αριθμ. 221/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

15. Έγκριση της αριθμ. 65/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα: «1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2016»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ Γ. Αποστολάτος

16. Έγκριση της αριθμ. 35/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π. με θέμα: «2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2016»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κ. Μ. Γάκης

17. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ. στην Δ.Ε. Παλικής Δ. Κεφ/νιάς για το έτος 2017

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Α. Μοσχονάς

18. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη – Χαβριάτα» αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Δ.Δ. Κουρουκλάτων στη θέση Παπαδέϊκα»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο:

α)ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

β) ΔΙΚΤΥΟ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΏΝΗ

γ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, έργο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΗ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι εντός «Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος» που βρίσκεται στην Αγία Ευφημία Δ.Ε. Πυλαρέων, του Μαρκαντωνάτου Δημητρίου του Νικολάου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

22. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για (1 ) ένα ειδικά διασκευασμένο τραπέζι εντός εστιατορίου που βρίσκεται στα Σβορωνάτα της Δ. Ε. Λειβαθούς του κ. Παναγή Στρατιώτη του Αθανασίου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

23. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

24. Τροποποίηση της αρ. 309/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μετεγκατάσταση περιπτέρου Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου μετά από την αρ. πρωτ. 38241/2016 αίτηση του ιδιοκτήτη περιπτέρου Γαλιατσάτου – Ραζή Ευσταθίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

25. Τροποποίηση της αριθμ 91/2015 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση μετατόπισης περιπτέρων που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου μετά από αίτηση του μισθωτή κου Παπαγιανόπουλου Σπύρου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονίας – Ιθάκης κ΄ Δήμου Κεφ/νιάς για την υλοποίηση του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

27. Εργασίες προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης περιπτέρου στον παιδικό κήπο έναντι αγάλματος Παναγή Βαλλιάνου ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Ο πρόεδρος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

dimotiko-simvoulio